اشتراکها

اشتراکها

سرویس های اشتراکی برای چندین ساعت و یا چندین روز هستند.انها امتیازات اضافه ای را در مدت زمان خاصی اعطا می نمایند. چندین نوع اشتراک وجود دارد:

 • تخصصها
 • بیمه کهکشانی
 • مصرف شدنی ها

در پایین اطلاعات بیشتری در مورد هر نوع خواهید یافت.

تخصصها

تخصصها گزینه ای در بازی هستند که به شما این امکان را می دهند تا سیاره خود را به روش های مختلفی پیشرفت دهید. هر تخصصی 50 اعتبار و یا 9 ستاره هزینه در بر دارد و به مدت 7 روز فعال می باشند. اگر شما قبل از اتمام مدت زمان انقضای تخصصی انرا دوباره خریداری کنید به مدت تخصص اضافه می شود - همچنین شما 1 روز اضافه تر با همان قیمت دریافت می نمایید.

توجه - تخصص افزایش جمعیت امتیاز خود را به سیاره های که ساختمان مربوطه انها به اخرین حد سطح رسیده اعمال نمی نماید. . دقت داشته باشید تمام تخصص های خریداری شده امتیازهای خود را برای تمام سیارات شما می آورند.

 • تخصص ها به هیچ وجهی بر روی سیاره تیمی اثر نمی گذارند
 • تخصص ها را نمی توان لغو نمود

بیمه کهکشان

هر شب برای 3 درصد از کل بازیکنان اتفاقهای تصادفی رخ می دهد. اتفاقهای تصادفی می تواند مثبت و یا منفی باشند.

اگر نمی خواهید مورد هدف اینگونه حوادث تصادفی باشید می توانید بیمه کهکشان تهیه نمایید. این بیمه شما را در مقابل تمام اتفاقات تصادفی ایمن می سازد. بیمه کهکشانی بر روی تمامی سیارات بازیکن عمل می نماید. بیمه کهکشانی یک سرویس اشتراکی می باشد و هزینه اعتبار در بر دارد.

اتفاقات تصادفی مثبت

اگر شما یک اتفاق تصادفی مثبت داشته باشید یکی از حالات زیر می تواند باشد:

 • افزایش سطح ارتقاء سفینه ها
 • افزایش میزان تولید منابع اقتصادی
 • تمام جاسوس های روی سیاره اتان از بین می روند
 • به شما 10 روز اکانت پرمیوم می دهد
 • به سیاره اصلی شما 1000 ازون اضافه می نماید

اتفاقات تصادفی منفی

اتفاقات تصادفی منفی زیاد مورد استقبال قرار نمی گیرند زیرا می توانند:

 • سطح ارتقاء یکی از سفینه هایتان را کاهش می دهند
 • مقداری از منابع اقتصادی شما را کم می نمایند
 • سطح یک ساختمان را کاهش می دهند
 • ساختمان و یا ارتقاء در روند تکمیل را لغو می نمایند.

توجه داشته باشید اگر شما بیمه کهکشانی را قبل از به اتمام رسیدن بیمه کهشکان دیگر فعال نمایید به مدت زمان انقضای بیمه اضافه می شود.

مصرف شدنی ها

مصرف شدنی ها شامل گزینه هایی در بازی می شوند که به اجازه می دهند خائنین رااسانتر شکست دهید. هر مصرف شدنی 15 اعتبار هزینه در بر دارد و به مدت 6 ساعت باقی می ماند. شما می توانید قبل از اتمام انها موارد را تمدید نمایید. مصرف شدنی ها تنها در مقابل حمله خائنین موثر هستند. انها در مقابل بازیکنان دیگر تاثیری نخواهند داشت.

دقت داشته باشید مصرفی های فعال شده برای تمامی سیارات شما تاثیر خواهند گذاشت

 • مصرفی ها به هیچ عنوانی بر روی سیاره تیمی اثر نمی گذارند
 • مصرفی ها نمی توانند لغو شوند

بازگشت به بالا