توانایی های ادمیرال

اطلاعات

بعد از مرحله 5 ادمیرال شما شروع به جمع آوری امتیاز مهارت میکنید. برای هر مرحله بعد از 5، یک امتیاز مهارت به شما تعلق میگیرد. حداکثر 36 امتیاز برای 40 مرحله. این امتیازات مهارت میتوانند در سه دسته دفاعی، تهاجمی و تاسیسات تقسیم گردند. شما برای رفتن به مرحله دو و سه باید مقدار معینی از مرحله یک را با امتیاز مهارت پر کنید و تقسیم بندی را انجام دهید.

پخش امتیازات

شما میتوانید با 100 اعتبار و یا منابع امتیازات مهارت را دوباره تقسیم (ریست) کنید. منابع مورد نیاز برای تقسیم امتیازات با هر بار استفاده افزایش میابند :

تعدادهزینه مواد معدنی
150.000
2100.000
3200.000
4400.000
5800.000
61.600.000
73.200.000
86.400.000
912.800.000
1025.600.000

دسته مهارتهای تهاجمی

[][link_off_tree]

پرتو افکن

با استفاده از این تکنولوژی شما حمله لیزری همه سفینه های خود را افزایش میدهید.

پیش نیازها: هیچ

افزایش درصد: %3 از خسارت لیزر

حداکثر سطح: 5 (%15 خسارت لیزر)

شارژ یون

با ارتقا این مهارت شما حمله یونی را برای همه سفینه های خود افزایش میدهید.

پیش نیازها: هیچ

افزایش درصد: %3 خسارت یونی

حداکثر سطح: 5 (%15 افزایش خسارت یونی)

بهینه ساز پلاسما

با گسترش همه مهارتها، شما مهارت حمله پلاسمای تمامی سفینه های خود را نیز افزایش میدهید.

پیش نیاز: هیچ

افزایش درصد: %3 برای خسارت پلاسما

حداکثر سطح: 5 (%15 افزایش خسارت پلاسما)

پیستون حمله

با استفاده از این مهارت شما حمله تمامی سفینه های خود و اسلحه های آنها را افزایش میدهید.

پیش نیازها: 10 امتیاز مهارت در دسته مهارتهای تهاجمی

افزایش درصد: %2 برای همه خسارتها

حداکثر سطح: 3 (%6 افزایش برای همه خسارتها)

مرکز هدف

با پیشرفت این مهارت شما شانس خسارت حیاتی برای همه سفینه ها را افزایش میدهید.

پیش نیازها: 10 امتیاز مهارت در دسته مهارتهای تهاجمی

افزایش درصد: %1 شانس ضربه زنی

حداکثر سطح: 3 (%3 افزایش ضربه قطعی)

نابودکننده

با افزایش و بهبود این مهارت شما حداکثر شانس تخریب سیارات را افزایش میدهید.

پیش نیازها: 18 امتیاز مهارت در دسته مهارتهای تهاجمی

افزایش درصد: %5 شانس نابودی کل سیاره

حداکثر سطح: 1 (%5 افزایش شانس تخریب سیاره)

دسته مهارتهای تدافعی

[][link_def_tree]

ارباب سفینه

با بهبود و گسترش این مهارت شما میتوانید جان سفینه های خود را افزایش دهید.

پیش نیازها: هیچ

افزایش درصد: %2 جان سفینه

حداکثر سطح: 5 (%10 افزایش جان سفینه)

ارباب زره

با گسترش و بهبود این مهارت شما قدرت زره سفینه خود را افزایش میدهید.

پیش نیازها: هیچ

افزایش درصد: %1 به زره سفینه

حداکثر سطح: 5 (%5 افزایش زره سفینه)

ارباب دفاع

با گسترش این مهارت عمر تمامی پدافندهای خود را افزایش میدهید.

پیش نیازها: هیچ

افزایش درصد: %2 افزایش عمر

حداکثر سطح: 5 (%10 افزایش عمر دفاعی)

مدافع نهایی

با افزایش این مهارت شما پایداری و زندگی سفینه را بهمراه دفاع آن افزایش میدهید.

پیش نیازها: 10 امتیاز مهارت دسته مهارتهای دفاعی

افزایش درصد: %2 عمر سفینه و پدافند

حداکثر مرحله: 3 (%6 افزایش عمر سفینه و پدافند)

حامی

با گسترش این مهارت سفینه های مهاجم شما کمتر تخریب میگردند.

پیش نیازها: 10 امتیاز مهارت دسته مهارتهای دفاعی

کاهش درصد: %15 امتیاز تخریب

حداکثر سطح: 3 (%45 کاهش امتیاز تخریب برای سفینه های مهاجم علیه شما)

ضدنابودگر

با گسترش این مهارت شما حداکثر شانس تخریب سیاره خود را کاهش میدهید.

پیش نیازها: 18 امتیاز مهارت از دسته مهارتهای دفاعی

کاهش درصد: %7 تخریب سیاره ها

حداکثر سطح: 1 (%7 کاهش حداکثر شانس تخریب سیاره ها

مهارتهای کاربردی

[][link_utl_tree]

شیمیدان

با گسترش و بهبود این مهارت شما مصرف سوخت سفینه را کاهش میدهید.

پیش نیازها: هیچ

کاهش درصد: %1 مصرف سوخت

حداکثر سطح: 5 (%5 کاهش مصرف سوخت سفینه ها)

رهنورد

با بهبود و گسترش این مهارت شما ساعات اضافه ای را به سفر فضایی خود در یک جهت اضافه میکنید

پیش نیازها: هیچ

افزایش ساعت: دو ساعت سفر فضایی

حداکثر سطح: 5 (10 ساعت افزایش زمان سفر در یک جهت)

ارباب بارکش

با بهبود این مهارت شما میتوانید ظرفیت بارگیری سفینه خود را افزایش دهید

پیش نیازها: هیچ

افزایش درصد: %2 ظرفیت

حداکثر سطح: 5 (%10 افزایش ظرفیت باربری)

سرعت دهنده

با افزایش و بهبود این مهارت شما سرعت سفینه های خود را افزایش میدهید

پیش نیازها: 10 امتیاز مهارت در دسته مهارتهای تاسیسات

افزایش درصد: %3 سرعت سفینه ها

حداکثر سطح: 3 (%9 افزایش سرعت همه سفینه ها)

خلبان

با افزایش و بهبود این مهارت شما حداکثر تعداد پروازها را افزایش میدهید

پیش نیازها: 10 امتیاز مهارت از دسته تاسیسات

افزایش: 1 پرواز حداکثر سطح: 3 (3 پرواز همزمان اضافی)

ارباب ضایعات

با افزایش و بهبود این مهارت شما ضایعات بیشتری را بعد از نبرد خواهید داشت

پیش نیاز: 18 امتیاز مهارت در دسته تاسیسات

افزایش درصد: 1 (%7 افزایش بازیافت پس از برد)

*بازیافت پس از نبرد بین %25 تا %35 امتیاز منابع از دست رفته برای مهاجم و مدافع میباشد

بازگشت به بالا