قابلیتهای سفینه های فرماندهی

قابلیتهای سفینه های فرماندهی

هر سفینه فرماندهی یک قابلیت انحصاری دارند. در نبردها تنها سفینه فرماندهی پیشتاز قابلیت هایشان را اعمال می نمایند. شما به راحتی می توانید اولویت سفینه های فرماندهی را تعویض نمایید تا بسته به نیازهای شما باشند.

قابلیتهای سفینه های فرماندهی

افزایش میزان غارت

 • درصد میزان منابع دزدیده شده را در پروازهای غارت افزایش می دهد
 • امتیاز هر سطح : 0.25 درصد
 • سفینه هایی که این قابلیت را دارد : سفینه حمله

شکار

 • شانس پیدا کردن جاسوسان دشمن
 • شانس به ازای هر سطح 0.4 درصد
 • سفینه هایی که این قابلیت را دارند : شکارچی

افزایش میزان حمله

 • میزان حمله نیروها را افزایش می دهد
 • امتیاز به ازای هر سطح 0.15 درصد
 • سفینه هایی که این قابلیت را دارند: سفینه عملیاتی

افزایش میزان جان

 • میزان جان نیروها را افزایش می دهد
 • امتیاز به ازای هر سطح 0.15 درصد
 • سفینه هایی که این قابلیت را دارند: نابود کننده

افزایش میزان سرع

 • میزان سرعت پروازهای شما را افزایش می دهد
 • امیاز به ازای هر سطح 0.1 درصد
 • سفینه هایی که این قابلیت را دارند : تایفون

تعمیر

 • شانس تعمیر سفینه های نابود شده را در نبرد تعمیر می نماید
 • شانس به ازای هر سطح 0.4 درصد
 • سفینه هایی که این قابلیت را دارند : تعمیر کننده

حمله نهایی

 • میزان شانس حمله نهایی را افزایش می دهد
 • شانس به ازای هر سطح 0.075 درصد
 • سفینه هایی که این قابلیت را دارند : افعی

فلج کننده

 • شانس فلج نمودن نیروهای حریف در نبرد
 • شانس به ازای هر سطح 0.1 درصد
 • سفینه هایی که این قابلیت را دارند : عقرب

تخریب کننده

 • شانس برگرداندن حمله دشمن
 • شانس به ازای هر سطح 0.75 درصد
 • سفینه های که این قابلیت را دارند : تخریب کننده

افزایش میزان تخریب

 • افزایش شانس تخریب ساختمان ها
 • شانس به ازای هر سطح 0.5 درصد
 • سفینه های که این قابلیت را دارند : تخریب کننده

افزایش امتیاز ارتقا

 • میزان امتیازات ارتقا اعطا شده بعد هر نبرد را افزایش می دهد
  • امتیاز بازای هر سطح : 0.5 درصد
  • سفینه هایی که این خاصیت را دارند: ارگو

کاهش امتیاز زره دشمن

 • امتیاز زره دشمن را کاهش می دهد
 • امتیاز به ازای هر سطح : 0.15 درصد
 • سفینه های دارای این قابلیت : مجازات کننده

بازگشت به بالا