کلونی نمایی

کلونیکلونی سازی تنها با سفینه کلونی/ربات کلونی/مهاجر قابل انجام خواهد بود.برای ایجاد یک سیاره کلونی، باید یک سیاره را که هنوز توسط بازیکن دیگر تصرف نشده است، کلونی کنید. شما باید سفینه کلونی خود را به یک مختصات خالی در منوی "کهکشان" بفرستید.هنگام وارد شدن به مختصات هدف، سفینه ناپدید خواهد شد ( و شما مقدای امتیاز منابع از دست خواهید داد ) و سیاره جدید شما در مختصات مذکور ظاهر خواهد شد.در مدت ارسال سفینه، اگر مختصات هدف توسط بازیکن دیگری اشغال شود سفینه شما بعد از رسیدن فقط ناپدید خواهد شد. به همین دلیل بهتر است چند دقیقه قبل از رسیدن سفینه، مختصات هدف را بررسی کنید. اگر آن مختصات تصرف شده بود، از منوی ناوگان سفینه را بازخوانی کنید.ایجاد یک سیاره به صورت زیر است : 1. یک سیاره برای شروع بازی. 2. هر بازیکن می تواند دومین سیاره را با رسیدن به امتیاز کلی 500 شبیه سازی کند. 3. هر بازیکن می تواند سومین سیاره را با رسیدن به امتیاز کلی 2,500 شبیه سازی کند. 4. هر بازیکن می تواند چهارمین سیاره را با رسیدن به امتیاز کلی 20,000 شبیه سازی کند. 5. هر بازیکن می تواند پنجمین سیاره را با رسیدن به امتیاز کلی 50,000 شبیه سازی کند. 6. هر بازیکن می تواند ششمین سیاره را با رسیدن به امتیاز کلی 100,000 شبیه سازی کند. 7. هر بازیکن می تواند هفتمین سیاره را با رسیدن به امتیاز کلی 200,000 شبیه سازی کند.

بازگشت به بالا