ستونها

هرم ها

در بازی برای ساخت دروازه غولپیکر راه شیری (رسیدن به [هدف بازی][]) سه هرم وجود دارد. هر هرم [کریستالهای][] مخصوص به خود را نیاز دارد. کریستالها با [حمله به خورشید][] بدست می آیند. یک هرم برای هر نژاد وجود دارد:

  • کنفدراسیون: هرم رامسس دو
  • ترتیس: هرم اخوم
  • نوکس: هرم لاکسر

نامآهنمواد معدنیگاززمانانرژی
هرم4,000,0003,000,0002,000,000140:00:001000
SSG5,000,0003,000,0001,000,000168:00:00*2000

هرمها در [سیاره تیمی][] در [منطقه کهکشان][] ساخته می شوند. تنها پس از اتمام ساخت هر سه هرم و تکمیل پیشنیازها دروازه غولپیکر راه شیری را میتوان ساخت. زمان ساخت هرمها با توجه به [سرعت کیهان][] به نسبت تغییر میکند اما عامل دیگری در این زمان موثر نیست

پاداش هرم ها:

  • 5% زمان کوتاه تر برای حمله به خورشید: هرم رامسس
  • 5% زمان کوتاه تر برای حمله به خورشید: هرم اخوم
  • 5% زمان کوتاه تر برای حمله به خورشید: هرم لاکسر

بازگشت به بالا