علم پایه

فیزیک یکی از علوم پایه در نمکسیا می باشد. تعداد زیادی از دانشمندان سیاره روی این علم که جمع آوری انرژی بیشتر را ممکن میسازد کار می کنند. تحقیق دانش فیزیک آسان و همچنین بسیار مهم است چرا که این علم تقریبا در تمامی تکنولوژی های مدرن کاربرددارد. شما باید مراقب این دانش بوده و به طور مرتب آن را توسعه دهید.

هر سطح از دانش فیزیک 5% [انرژی][] بیشتری را جمع آوری می کند (مجموع: 50%).

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها

  • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 1

شیمی علمی است که ترکیب، ساختار و خواص مواد و همچنین تغییرات آنها بر اثر واکنش های شیمیایی را بررسی می کند. این دانش علمی است که اتم های مختلف، مولکول ها، بلورها و از این قبیل مواد را چه به تنهایی و چه در ترکیب با دیگر مواد، بررسی می کند که این امر شامل مفاهیم انرژی و انتروپی در رابطه با برگشت پذیری واکنش های شیمیایی می باشد. در دوران ما سفینه ها به شکرانه دانش شیمی می توانند با مقدار خیلی کمتر سوخت پرواز کنند.

شیمی کمک می کند تا مصرف [گاز][] سفینه ها کمتر شود - 5% برای هر سطح (مجموع: 75%).

حداکثر سطح: سطح 15

پیش نیازها

  • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 3

فهمیدن ریاضی ساده نیست اما ضروری است زیرا این علم در اکثر دستگاه ها و تجهیزات مدرن به کار می رود. تمام محاسباتی که یک کامپیوتر قادر به انجام آن است و بسیاری کارها را ممکن می سازد. ریاضی همچنین در تمام تاسیسات و مدارهای کامپیوتری سفینه ها به کار می رود.

هر سطح از این دانش میزان تولید [منابع][] را 5% افزایش می دهد (مجموع: 50%).

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها

  • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 1

علم نجوم یکی از علوم پایه بسیار مهم است که درک سیاره ها و خورشیدها و حرکت آنها در فضا را پوشش می دهد. با آموختن در مورد جهان یاد می گیرید که چگونه بهتر و سریعتر پرواز کنید. همچنین می توانید مسیرهای بهتری را برای سفرهای خود انتخاب کنید.

هر سطح از ستاره شناسی 10% به سرعت همه سفینه ها اضافه می کند (مجموع: 150%).

حداکثر سطح: سطح 15

پیش نیازها

  • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 2

بازگشت به بالا