حمله تیمی

حمله تیمی به حمله ای اطلاق میگردد که از سوی یک سیاره تیمی به سیاره تیمی دیگر انجام بگیرد. همه سفینه ها بجزکاوشگر جاسوسی/ربات جاسوسی/ذهن نوکس در این حمله شرکت میکنند. هدف حمله تیمی نابودی سفینه های رقیب و دفاع آنها و بردن منابع آنها میباشد.محدودیت ها:

  • حمله همیشه از سیاره تیمی آغاز شده و همیشه بسوی یک سیاره تیمی ارسال میگردد.
  • بازیکن برای شرکت در حمله باید حتما در سیاره تیمی سفینه داشته باشد.
  • شما باید سوخت گافی برای ارسال حمله در سیاره تیمی داشته باشید. درصورتیکه حمله ارسال شود، سوخت شما از دست خواهد رفت، حتی اگر حمله به مقصد نرسد.

توجه داشته باشید که پس از ارسال حمله موفقیت آمیز، تا %50 از منابع موجود میتواند بدست شما برسد.

بازگشت به بالا