جاسوسی از خائنان

اطلاعات جاسوسی از خائنان برای جمع اوری اطلاعات از آنها انجام میپذیرد. جاسوسی تنها میتواند توسط [کاوشگر جاسوسی][link_help_bg_confederation_spy]/[ربات جاسوسی][link_help_bg_terteths_spybot]/[ذهن نوکس][link_help_bg_noxis_nox] انجام بپذیرد.

چرا جاسوسی از خائنان مهم میباشد؟ پس از ارسال سفینه جاسوسی خود بسوی خائنین، شما گزارش دریافت میکنید. این گزارش به شما کمک میکند که ناوگان خود را بر علیه آنها ترتیب داده و بیشترین [امتیاز ارتقاء][link_help_bg_ships_ships] را دریافت کنید. در این گزارش اطلاعاتی از [ردیف][link_help_bg_renegades] خائنین و همچنین [چیدمان][link_help_bg_renegades] آنها دریافت خواهید کرد. شما میتوانید با داشتن این اطلاعات [حمله به خائنین][link_help_bg_flights_renegade] را ارسال کنید

![][image_advice]

نکته

توجه داشته باشید که جاسوسی از خائنان مانند جاسوسی از بازیکنان دیگر نیست، شما پس از ارسال سفینه جاسوسی، اطلاعات را دریافت کرده و سپس سفینه ارسالی شما باز مگیردد.

محدودیت ها

شما نمیتوانید از سیاره تیمی پرواز جاسوسی به سوی آنها ارسال کنید.

بازگشت به بالا