منابع قابل بازیافت

ضایعات اجسام باقی مانده پس از نبرد هستند. ضایعات حاوی موادی هستند که میتوانند بازیافت شده و به شکل منابع مصرف گردند. ([فلز][]، [مواد معدنی][] و [گاز][])

پس از پایان نبرد قطعات خورد شده سفینه ها و پدافندهای مهاجم و مدافع (بجز [سپر برجی][]/[روکش ماتریس][]/[زره سخت][] و [فیلد الکترونیکی سیاره][]/[ماتریس سیاره][]/[لایه سطحی][]) در میدان نبرد باقی میمانند. میزان ضایعات باقی مانده در میدان برابر با %25 تا %35 منابع از دست رفته شرکت کنندگان در نبرد است. اگر سیاره منهدم گردد، ضایعات نیز بهمراه آن از نقشه کهکشان محو میگردد. در این جالت شما میتوانید تنها از منوی پرمیوم و نگاه کلی ضایعات آن سیاره را مشاهده کنید.

ضایعات توسط [بازساز کننده][]/[تانکر][]/[سفینه کنترل از راه دور بازیافت][] در یک [پرواز بازیافت][] در زمانیکه در فضا معلق هستند میتوانند بازیافت گردند. ضایعات باقی مانده در مختصات سیاره توسط [ستاره][] از راه برسد و بوسیله نیروی جاذبه جمع آوری می شوند. در زمانیکه به یک ستاره جذب شده اند، بازیکنان میتوانند با [پرواز بهره کشی][] آنها را جمع آوری کنند.

پس از جمع آوری کردن ضایعات، آنها به سیاره بازیکن ارسال میگردد و در آنجا در [واحد بازیافت][]/[محوطه ضایعات][]/[مبدل بازیافت][] قابل بازیافت و تبدیل به منابع اصلی است.

ضایعات به وسیله [پرواز حمل و نقل][] میتوانند به سایره دیگری منتقل گردند و یا به سیاره بازیکن دیگری ارسال گردند ([قوانین بازی][] را مطالعه کنید تا از شرایط انتقال آگاه شوید)

ضایعات میتوانند در [پرواز سفر فضایی][] نیز بارگذاری گردند.

بازگشت به بالا