برنامه وفاداری

برنامه وفاداری

برنامه پلاتینیوم راهکاری است که تیم ما می خواهد از طریق ان از شما تشکر مشتریان ثابت ما تشکر نماید. ما از زمان و هزینه هایی که برای بازی ما مصرف می نمایید قدردانی می نماییم. برای همین دلیل ما به بازیکنان که به سطح های مختلف برنامه پلاتینیوم می رسند ستاره تقدیم می نماییم. سطح های مورد نظر به وسیله خرید اعتبار دست می یابد. هر بازیکنی برنامه را از سطح 1 شروع می کند بدون خرید اعتبار سطح 1 هیچگونه جایزه ای نمی دهد. برای هر سطح بالاتری از برنامه جایزه ای خواهد داشت که بصورت انی این ستاره ها به بازیکنان تقدیم می شود. وقتی به سطح مورد نظر برسند جایزه ای در بر خواهد داشت. روند پیشرفت در این برنامه اول هر ماه ریست می شود و از سطح 1 شروع می شود.

لیست زیر شامل مقدار اعتباری که لازم است خریداری شود تا به سطح های مختلف برنامه رسید و میزان جایزه های انها اگر به انها دست یافتید آمده است:

  • سطح 1 - این سطح آغازین بوده و هیچ جایزه ای نخواهد داشت
  • سطح 2 - پس از خرید 1000 اعتبار بازیکن به سطح 2 می رسد و مقدار 30 ستاره به دست میاورد
  • سطح 3 - پس از خرید 1000 اعتبار بیشتر (مجموع 2000 اعتبار برای ان ماه) بازیکن به سطح 3 می رسد و 30 ستاره دریافت می نماید.
  • سطح 4 - پس از خرید 3000 اعتبار بیشتر (مجموع 5000 اعتبار) بازیکن به سطح 4 می رسد و مقدار 90 ستاره دریافت می نماید
  • سطح 5 - با خرید 3000 اعتبار بیشتر (مجموع 8000 اعتبار) بازیکن به سطح 5 می رسد و مقدار 90 ستاره دریافت می نماید
  • سطح 6 - بازیکن با خرید 3000 اعتبار بیشتر (مجموع 11000 اعتبار) به سطح 6 می رسد و مقدار 90 ستاره دریافت می نماید
  • سطح 7 - بازیکن با خرید 3000 ستاره بیشتر (مجموع 140000) به سطح 7 می رسد و مقدار 90 ستاره دریافت می نماید.
  • هر سطح بالاتری می بایست 3000 اعتبار خریداری شود و مقدار 90 ستاره اعطا می نماید.

توجه داشته باشید هیچ محدودیتی در سطحی که بازیکنان می توانند به آن دست یابند در برنامه پلاتینیوم وجود ندارد

وقتی که شما صفحه پلاتینیوم را باز می نمایید شما نوار روند پیشرفت خود را در برنامه خواهید دید و همچنین سطح فعلی شما و میزان اعتبار مورد نیاز جهت دست یافتن به سطح بعدی را خواهید دید. همچنین به شما اعلام می نماید برای رسیدن به سطح بعدی چه مقدار اعتبار دیگر می بایست خریداری نمایید و همچنین چه جایزه ای در انتظار شماست

بازگشت به بالا