حالت های ادمیرال

اطلاعات

افزایش آمار ادمیرال باعث بوجود آمدن پاداش های اضافی برای درآمد تولید، تولید انرژی، سرعت سفینه ها، حمله سفینه ها و ماندگاری زندگی آنها میشود.

شما تنها میتوانید سطح آمار خود را توسط مواد معدنی بالا ببرید. هر سطح باعث افزایش %0.1 فاکتورهای ذکر شده در بالا میشود، البته تنها استثنا مربوط به درآمد انرژی میباشد که افزایش %0.3 دارد.

حداکثر سطح 40 میباشد که باعث افزایش %4 میشود و %12 برای تولید انرژی.

![][image_admiral_stats1_1]

درآمد منابع

با افزایش این آمار، شما درآمد منابع خود را در همه سیارات خود افزایش میدهید.هر مرحله باعث افزایش %0.1 تولیدات منابع و حداکثر افزایش نیز %4 برای 40 مرحله میباشد.

درآمد انرژی

افزایش این آمار باعث افزایش درآمد انرژی پایه ای شما میگردد. این درآمد بطور آنی بر همه سیارات شما تاثیر میگذارد.هر مرحله باعث افزایش %0.3 انرژی و حداکثر افزایش نیز %12 برای 40 مرحله میباشد.

سرعت سفینه

با افزایش این مورد شما سرعت همه سفینه های خود را افزایش میدهید.هر مرحله باعث افزایش %0.1 سرعت سفینه و حداکثر افزایش نیز %4 برای 40 مرحله میباشد.

حمله سفینه

با افزایش این مورد شما میتوانید حمله تمامی سفینه های خود را افزایش دهید.هر مرحله باعث افزایش %0.1 حمله سفینه و حداکثر افزایش نیز %4 برای 40 مرحله میباشد.

جان سفینه

با افزایش این مورد شما ماندگاری و زندگی همه سفینه های خود را افزایش میدهید.هر مرحله باعث افزایش %0.1ماندگاری سفینه و حداکثر افزایش نیز %4 برای 40 مرحله میباشد.

جدول ارتقا ستون زیر % نشان دهنده ارتقا تولید منابع، حمله سفینه، سرعت سفینه و ماندگاری سفینه است. ستون زیر %ٍE نشان دهنده افزایش تولید انرژی میباشد

سطحمواد معدنی موردنیاز %%Eسطحمواد معدنی موردنیاز%%E
1500.10%0.30%2142.0002.10%6.30%
2700.20%0.60%2259.0002.20%6.60%
31000.30%0.90%2382.0002.30%6.90%
41400.40%1.20%24115.0002.40%7.20%
51900.50%1.50%25161.0002.50%7.50%
62700.60%1.80%26225.0002.60%7.80%
73800.70%2.10%27310.0002.70%8.10%
85300.80%2.40%28440.0002.80%8.40%
97400.90%2.70%29620.0002.90%8.70%
101.0301.00%3.00%30860.0003.00%9.00%
111.4501.10%3.30%311.210.0003.10%9.30%
122.0201.20%3.60%321.690.0003.20%9.60%
132.8001.30%3.90%332.370.0003.30%9.90%
144.0001.40%4.20%343.320.0003.40%10.20%
155.6001.50%4.50%354.650.0003.50%10.50%
167.8001.60%4.80%366.510.0003.60%10.80%
1710.9001.70%5.10%379.110.0003.70%11.10%
1815.2001.80%5.40%3812.760.0003.80%11.40%
1921.3001.90%5.70%3917.860.0003.90%11.70%
2030.0002.00%6.00%4025.000.0004.00%12.00%

بازگشت به بالا