منابع تمام شدنی

انرژی برای تامین توان ساختمانهای یک سیاره مورد استفاده قرار میگیرد. بدون انرژی هیچ ساختمانی قابل ساختن نیست (بجز ساختمانهای تولید انرژی که خودشان به انرژی نیاز ندارند.

راههای کسب انرژی :

  • [پنلهای خورشیدی][]/[ربات مبدل مادون قرمز][]/[جاذب خورشیدی][] – این سه ساختمان اصلی ترین منبع درآمد انرژی برای هر سیاره هستند. برای کسب انرژی بیشتر سطح این ساختمانها را بالا ببرید.
    • [واحد هسته ای][]/[ربات اورانیوم][]/[جاذب اورانیوم][] – این سه ساختمان دومین منبع کسب انرژی در سیارات هستند. آنها نسبت به ساختمان اولیه (خورشیدی) انرژی بیشتری تولید میکنند (با صرف منابع کمتر برای ساخت) اما پیش نیاز آنها داشتن ساختمان اولیه در سطح 10 و دانش فیزیک در سطح 5 است. این ساختمان تحت تاثیر کم شدن اوزون و تعداد روزهای خورشید هر منظومه قرار نمیگیرند.
    • [ماهواره خورشیدی][]/[ماهواره خورشیدی][]/[ماهواره سازمانی][] – هر سه نژاد بازی میتوانند ماهواره بسازند که در جو سیاره قرار گرفته و انرژی تولید میکند. میزان انرژی تولید شده این ماهواره ها تحت تاثیر تعداد روزهای باقی مانده خورشید منظومه و سطح اوزون سیاره است.
    • [دانش فیزیک][link_help_bg_sciences_physics] – تحقیق دانش فیزیک برای شما جایزه ای در درآمد انرژی به همراه می آورد. هرچه سطح دانش فیزیک بالاتر باشد جایزه بیشتری به شما تعلق میگیرد
    • [ویژگی مهندسی][link_help_bg_premium_specialtie] – با داشتن این ویژگی که از منوی پریمیوم قابل تهیه است سطح کاهش انرژی همه ساختمانهای شما 10% کم می شود لذا شما 10% انرژی بیشتر بدست می آورید.

میزان انرژی بدست آمده از منابع انرژی خورشیدی تحت تاثیر تعداد روزهای باقی مانده [خورشید][] و میزان [اوزون][] روی سیاره است

برای هر سیاره انرژی موجود از رابطه زیر بدست می آید :

انرژی موجود = انرژی تولید شده - انرژی مصرف شده

فرمول مخصوص تولید انرژی برای یک سیاره به صورت زیر است:

انرژی تولید شده = {[(انرژی پنل خورشیدی + انرژی ماهواره ها) * جایزه میزان اوزون * درصد انرژی خورشید منظومه] + انرژی هسته ای + انرژی اولیه سیاره} * جایزه دانش فیزیک * جایزه ویژگی مهندسی

بازگشت به بالا