بررسی دفاع

پدافند ها یگان های جنگی هستند، اما متفاوت از سفینه ها. تفات اصلی بین سفینه ها و پدافند ها اینست که سفینه ها را برای پروازهای گوناگون به فضا ارسال می کنید اما پدافندها همواره در سیاره برای دفاع از آن باقی می مانند و نمی توانند سیاره را ترک کنند. پدافندها خصوصیات مشخصی دارند که قدرت ان ها را نشان می دهد. برخی از پدافندها ملزوماتی دارند که باید پیش از ساخت آن ها فراهم شود. ملزوماتی از قبیل سطح آشیانه (آشیانه حداقل باید سطح 1 باشد تا بتوانید شروع به ساخت پدافند ها نمایید.) یا مرحله تحقیق یک دانش مشخص. پدافندها همچنین برای ساخت نیاز به مقدار مشخصی منابع دارند، ان ها نیاز به منابع اقتصادی (فلز، مواد معدنی و گاز) و همچنین منبع دیگری که باید موجود باشد - جمعیت آزاد است. در صورتی که بازیکنی ساخت یک پدافند را کنسل نماید، 40% تا 60% منابع مصرفی را بازپس خواهد گرفت.هر پدافند یک اسلحه دارد، که یکی از این سه نوع است: لیزر، یون یا پلاسماهر پدافند زره دارد که یکی از این چهار نوع است: سبک، معمولی، سنگین و یا سخت.زمان ساخت و ساز هر واحد به شرح زیر محاسبه میگردد:زمان ساخت = زمان پایه ساخت(1-سطح کارگاه سفینه سازی5%)(1-سطح ترتس8%)

بازگشت به بالا