علم اضافی

این نوع تحقیق، توسعه تمام انواع سیستم های تسلیحات و بهبود کارآیی آنها در میدان هایی نبرد را در بر می گیرد. توسعه این دانش برای اینکه سفینه های شما در هر نبرد خسارت بیشتری را وارد کنند، مورد نیاز است.

هر سطح از این دانش 5% به خسارت تمام سفینه ها اضافه می کند (مجموع: 50%).

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها

 • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 20
 • [دانش لیزر][] در سطح 10
 • [دانش یون][] در سطح 7
 • [دانش پلاسما][] در سطح 5

بعد از تحقیق دانش های دفاعی، شما خواهید توانست آخرین دانش در این دسته را تحقیق کنید.

هر سطح از این دانش به شما 5% جان به همه سفینه ها / پدافند ها (مجموع : 50% ) خواهد داد.

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها

 • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 20
 • [پدافند سفینه ها][] در سطح 10
 • [زره سنگین][] در سطح 5

این دانش به سفینه های شما اجازه وارد کردن خسارت بیشتر در میدان جنگ را می دهد. خسارت حیاتی 2 تا 2.5 برابر خسارت معمولی است که توسط سفینه های شما به دشمن وارد می شود. هر سطح از 1 تا 8 به میزان 1% به آن می افزاید و هر سطح از 9 تا 10 2% شانس وارد کردن خسارت حیاتی برای هر گروه در یک نبرد به همراه خواهد داشت ( مجموع: 12%).

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها

 • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 20
 • [دانش لیزر][] در سطح 7
 • [دانش یون][] در سطح 7
 • [دانش پلاسما][] در سطح 7

بازگشت به بالا