سفینه های غیرنظامی

سفینه های غیر نظامی

سفینه های غیرنظامی ضعیف هستند و تنها کاربرد انها انتقال و حمل و نقل منابع بین سیارات بازیکنان هستند. برای هر نژاد پنج نوع سفینه غیر نظامی وجود دارد که شامل سفینه های نقل و انتقال کوچک - بزرگ و سفینه کلونی و سفینه های بازیافت و سفینه های جاسوسی

هردو سفینه های حمل و نقل کوچک و بزرک می توانند ارتقا پیدا کنند تا بتوانند حجم حمل و نقل را افزایش دهند. هر سطح از ارتقا میزان حجم حمل و نقل را به میزان 10 درصد افزایش می دهد

سفینه های غیر نظامی انسانها

سفینه حمل و نقل

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 2
 • ریاضیات سطح 2

سفینه حمل و نقل بزرگ

پیش نیازها

 • ساختمان کشتی سازی سطح 4
 • ستاره شناسی سطح 6

سفینه کلونی

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 4 -سلول های سوختی سطح 3

بازیافت کننده

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 4
 • سلولهای سوختی سطح 6
 • دفاع سفینه های سطح 2

کاوشگر جاسوسی

پیش نیازها

 • ساختمان کشتی سازی سطح 3
 • سلول های سوختی سطح 3
 • جاسوسی سطح 2

سفینه های غیرنظامی ترتس ها

ربات حمل و نقل

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 2
 • ریاضیات سطح 2

ربات حمل و نقل بزرگ

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 4
 • ستاره شناسی سطح 6
 • سلولهای سوختی سطح 6

ربات کلونی

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 4
 • سلولهای سوختی سطح 3

تانکر

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 4
 • سلول های سوختی سطح 6
 • دفاع سفینه سطح 2

رباط جاسوسی

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 3
 • سلولهای سوختی سطح 3
 • جاسوسی سطح 2

سفینه های غیرنظامی ناکس

تامین کننده

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 2
 • ریاضات سطح 3

تامین کننده بزرگ

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 5
 • ریاضیات سطح 4
 • فیزیک سطح 1

مهاجر

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 4
 • سلول های سوختی سطح 3

ربات بازیافت کننده

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 4
 • سلولهای سوختی سطح 6
 • دفاع سفینه های سطح 2

مغز متفکر ناکس

پیش نیازها

 • ساختمان سفینه سازی سطح 3
 • سلولهای سوختی سطح 3
 • جاسوسی سطح 2

بازگشت به بالا