غارت

سفینه راهزن

این پرواز تنها بادیده بان/سفینه شکاری غول پیکر/ارباب نوکسقابل انجام است.

شما تنها از بازیکنانی که در ضریب حمله شما باشند می توانید راهزنی کنید. دراینجادر این مورد بیشتر بخوانید.

شما می توانید حداکثر تا 1/4 منابع موجود در سیاره دشمن را با این روش غارت کنید. ناوگان ارسالی با ناوگان های مدافع یا پدافندها وارد جنگ نمی شود.

تنها در صورتی که مدافع در ناوگان خوددیده بان/سفینه شکاری غول پیکر/ارباب نوکسداشته باشد، جنگ درمی گیرد. جنگفقطبیندیده بان ها/سفینه های شکاری غول پیکر/ارباب نوکس هااز هر دو طرف اتفاق می افتد!!! امتیاز ارتقاهای سفینه و تسلیحات/زره و سپر اعمال می شود. مانند حالت عادی شما امتیاز از دست می دهید و نیز امتیاز جنگ کسب می کنید. فیلد بازیافت مانند معمول ظاهر می شود.

هر دو بازیکن این پرواز را در صفحه "ناوگان" می بینند.ش

بازگشت به بالا