بررسی پروازها

پروازها از گزینه های بسیار با اهمیت بازی میباشند. سفینه ها برای ماموریت های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. سفینه ها میتوانند با استفاده از گزینه انگیزه سرعت بیشتری را در ماموریت ها داشته باشند.10 نوع پرواز در بازی نمکسیا وجود دارند:حمل و نقل: سفینه ها در این پرواز مسئولیت حمل منابع را دارند.جاسوسی: این پروازها برای بدست آوردن اطلاعات سیاره بازیکنان دیگر مورد اشتفاده قرار میگیرد.تهاجمی: سفینه هایی که برای حمله و نبرد به سیاره بازیکنان دیگر فرستاده میشوند. این سفینه ها میتوانند سیاره و سفینه های دشمن را تخریب کنند.استقراری: این سفینه ها به سیاره تیمی ارسال میگردند و دیگر به سیاره ارسال شده باز نمیگردند.کلونی: این سفینه ها برای کلونی بکار میرد و برای ایجاد سیاره جدید ارسال میگردند.بازیافت: این سفینه ها برای جمع آوری ضایعات پس از نبردها مورد استفاده قرار میگیرد.راهزنی: این سفینه برای سرقت منابع از سیاره بازیکنان دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.بهره کشی: برای جمع آوری گاز و ضایعات ارسال میشوند.پشتیبانی خورشید: سفینه ای که برای جلوگیری از رسیدن سفینه های دشمن به خورشید مورد استفاده قرار میگیرد و به آنها اجازه گرفتن کریستال را نمیدهد.سفر فضایی: سفینه ای که برای دور شدن از سیاره ارسال میگردد.مشخصات پروازها بدین شرح میباشد:

  • هدف- مختصاتی که سفینه بسوی آن ارسال میگردد. همه سفینه ها بجز سفر فضایی دارای هدف مشخصی هستند.
  • ماموریت- ماموریت به نوع سفینه و کارآیی آن بستگی دارد. سفینه های نبرد برای افزایش سرعت به انگیزه نیاز دارند.
  • سوخت- همه پرئازها به سوخت نیاز دارند، میزان سوخت به طولانی بودن مسیر سفر سفینه ربط دارد. بجز سفر فضایی که هزینه آن بدون توجه به مسافت پرداخت میشود.
  • سفینه ها- تعداد و نوع سفینه هایی که در یک ماموریت مورد استفاده قرار میگیرد.
  • تعداد پروازها- پروازهای ارسالی در یک زمان به سطح تحقیق سیستم رادار بازیکن ربط دارد.
  • بازگشت- همه پروازهای ارسالی بطور خودکار باز میگردند بجز پروازهای جاسوسی. زمان بازگشت سفینه ها دقیقا مشابه زمانی است که آنها ارسال شده اند و به هدف رسیده اند.

در منوی پروازها شما میتوانید اطلاعات و تاریخچه پروازهای خود را ببینید.در این منو اطلاعات پرواز را مانند مختصات پرواز ارسالی، مختصات مقصد پرواز ارسالی و نوع پرواز را بهمراه تعداد سفینه ها و نوع پرواز مشخص است.تعداد پروازهای ارسالی در یک زمانتعداد پروازهای اراسالی در یک زمان به سطح تحقیق سیستم رادار بستگی دارد. با سطح 0 این تحقیق شما میتوانید تنها یک پرواز ارسال کنید. هر سطح افزایش دحقیق باعث افزایش تعداد پروازها به میزان صربدر 1.5 میگردد. بدین معنی که در سطح 6 تعداد پروازها بدین شرح محاسبه میگردد:1+6 ضربدر 1.5 برابر با 10.5 است.شما در این حالت میتوانید 10 پرواز همزمان را ارسال کنید.سفینه های جاسوسی ارسالی شما که در سیارات دشمن هستند نیز جز ارسالهای پروازی شما محاسبه نمیگردند.تعداد پروازهای جاسوسی ارسالی شما که در سیاره دشمن مستقر میگردند برابر است با، سطح تحقیق سیستم رادار بعلاوه 1 ضربدر 1.5 ضربدر 4 است.

بازگشت به بالا