حمل و نقل

حمل و نقل

این روش برای انتقال منابع خود از سیاره ای به سیاره دیگر است. سفینه ها به سیاره هدف می رسند و محموله خود را خالی می کنند و بعد از آن به سیاره اولیه باز می گردند. شما تنها بین سیاره هایی که مالک آن هستید می توانید منایع را جابجا کنید.

شما می توانیدحمل و نقلضایعاترا بهسیاره هایبازیکنان دیگر انجام دهید.

بازگشت به بالا