حمله

هجوم و حمله بهترین راه افزایش منابع در کنار تولید آنها میباشد. سفینه های تهاجمی به حمله ارسال میگردند، شما تنها میتوانید تا 10 بار به سیاره دشمن خود در یک روز حمله کنید. در یک حمله به دشمن شما سفینه های او را نابود میکنید، ساختمانهای او را تخریب، سیاره را تخریب و منابع را به غارت میبرید.حملات با نشان قرمز رنگی در صفحه پرازها مشخص میگردند.محدودیتها:

  • شما تنها میتوانید به بازیکنانی حمله کنید که امتیاز کل آنها و یا امتیاز منابع آنها نیم و یا کمتر از دو برابر شما باشد. بطور مثال اگر شما 10000 امتیاز کل و 20000 امتیاز منابع دارید، میتوانید به بازیکنانی که 5000 امتیاز کل دارند حمله کنید و یا به بازیکنانی که تا 40000 امتیاز منابع دارند.

  • توجه داشته باشید که اگر شما تیتان، ذهن نوکس و یا ستاره مرگ در حملات خود بهمراه دارید، تنها امتیاز منابع محسوب میگردند.

  • بازیکنانی که حداقل 300 امتیاز ندارند نمیتوانند مورد حمله قرار بگیرند. این بازیکنان در مصونیت هستند.
  • بازیکنانی که در حالت تعطیلات و یا مصونیت هستند نمیتوانند مورد حمله قرار بگیرند.
  • زمانیکه شما در حالت مصونیت هستید تنها میتوانید به بازیکنان غیرفعال حمله کنید.
  • بازیکنان غیرفعال محدودیت امیتاز حمله ندارند.
  • بازیکنان برای حمله باید سفینه داشته باشند.
  • محدودیت تعداد حملات به یک بازیکن در یک روز تعداد 10 حمله میباشد.
  • شما برای ارسال حمله باید گاز کافی داشته باشید. پس از ارسال حمله و سفینه ها، مقدار گاز مصرفی در شروع حمله و ارسال سفینه از ذخایر شما کم میشود.

توجه: نژاد نوکس و ترتس پس از حمله موفقیت آمیز میتوانند 1/2 منابع دشمن را بدست بیاورند ولی نژاد کنفدراسیون میتواند 2/3 منابع را بدست بیاورد.

بازگشت به بالا