توانایی های سفینه ها

توانایی های سفینه ها

هر سفینه یک توانای منحصر به فرد دارد که در نبردها استفاده می نماید. این توانایی ها می توانند بصورت غیرفعال و فعال باشند هرکدام بصورت متفاوتی عمل می کنند و نتیجه های مختلفی دارند. این مهارتها بدست نمی ایند بلکه بصورت خودکار در سفینه های مخصوص وجود دارند.

تمام توانایی هایی که امتیاز اضافه به نیرو های خودی می دهند به تمام نیرو های خودی امتیاز می دهند بجز سفینه هایی که این توانایی را اعطا می کنند.

توانایی های غیر فعال

دقت داشته باشید امتیاز توانایی های غیرفعال تنها زمانی حساب می شود که سفینه مورد نظر در نبرد حساب شده باشد. **جان اضافه**

پاداش:افزایش جان سفینه

هر سفینه دارای درصد مشخصی است که به نژاد آن بستگی دارد

درصد مهارت :

 • گارد- 0.050% برای هر سفینه
 • ربات محافظ - 0.075% برای هر سفینه
 • جاذب- 0.030% برای هر سفینه

حداکثر افزایش جان 30% است. 600 گاردین، 400 ربات محافظ و یا 1000 جاذب. **افزایش زره**

پاداش: افزایش زره سفینه های جنگی

هر سفینه دارای درصد خاصی از افزایش است که به شرح زیر میباشد:

 • رزم ناو جنگی : 0.038% برای هر سفینه
 • ناوگان فضایی : 0.025% برای هر سفینه
 • شبح : 0.018% برای هر سفینه

حداکثر افزایش زره 30% میباشد که برابر با 789 رزم ناو جنگی ، 1200 ناوگان فضایی و 1666 شبح است

**تخریب ساختمان**

شانس تخریب و کاهش سطح از ساختمان های سیاره ی مورد هجوم را خواهد داد.

جایزه: امکان نابودی سطح ساختمان ها روی سیاره ی مورد حمله را فراهم می کند.

هر یک از سفینه ها، که این مهارت را شامل می شوند، مقدار مشخصی امتیاز فراهم میکنند. مجموع کل امتیازات به منظور محاسبه شانس نابودی یک سطح از یک ساختمان استفاده می شوند. در جدول زیر شما می توانید مشاهده نمایید هر یگان به چه میزان امتیاز می دهد:

[ستاره مرگ][]/[تیتان][]/[الهه نوکس][] دارای این مهارت هستند.

یگانامتیاز
ستاره مرگ100
تیتان90
الهه نوکس55

نکته: این 100/90/55 امتیاز زمانی بدست خواهند آمد که سفینه تا بالاترین سطح ارتقا داده شده باشد.

اطلاعات بیشتر را شما می توانید در اطلاعات هر کدام ار سفینه های [ستاره مرگ][]/[تیتان][]/[الهه نوکس][] کسب نمایید.

در جدول زیر شما می توانید شانس نابودی هر سطح از ساختمان را بسته به امتیاز کلی مشاهده نمایید:

امتیازاثر
0-19 امتیازهیچ شانسی برای نابود کردن یک ساختمان وجود ندارد.
20-100 امتیاز20% شانس منهدم کردن 1 سطح از 1 ساختمان
101-200 امتیاز40% شانس منهدم کردن 1 سطح از 1 ساختمان
201-400 امتیاز60% شانس منهدم کردن 1 سطح از 1 ساختمان
401-550 امتیاز50% شانس منهدم کردن 1 سطح از 2 ساختمان
551-700 امتیاز70% شانس منهدم کردن 1 سطح از 2 ساختمان
701-850 امتیاز50% شانس منهدم کردن 1 سطح از 3 ساختمان
851-1000 امتیاز60% شانس منهدم کردن 1 سطح از 5 ساختمان
بیش از 1000 امتیاز33% شانس منهدم کردن 1 سطح از همه ساختمان ها

این شانس برای هر ساختمان به صورت جداگانه محاسبه شده است. این امر به این معنی است که وقتی شما بیشتر از 1000 امتیاز دارید، می توانید یک سطح از یک، دو، سه و یا همه ساختمان های دشمن را نابود کنید.

توانایی های فعال

دقت داشته باشید توانایی های فعال برای عمل کردن یک احتمال دارند. این احتمال بسته به تعداد سفینه موجود در ناوگان متغیر است. رد کردن زره

رد کردن سپر توانایی میباشد که بعضی از سفینه ها در مقابله با سفینه های دشمن دارند. این توانایی میتواند برای سفینه های [دیده بان][]/[سفینه شکاری غول پیکر][]/[ارباب نوکس][] قابل اعمال باشد.

این توانایی میتواند تنها یکبار در هر راند نبرد مورد استفاده قرار بگیرد. حداکثر درصد قابل استفاده %70 میباشد.

پاداش: رد کردن زره سفینه های دشمن برای یک دور.

هر سفینه دارای %0.035 شانس میباشد. %70 مورد اشاره برای 2000 سفینه میباشد.

**ویران کن** مهارت ویران کن شما را در نبرد برای تخریب سفینه های دشمن افزایش میدهد. این مهارت میتواند برای همه سفینه ها بجز [رزم ناو][]/[رهگیر][]/[نمسیس][] که خود این قابلیت را ارائه میکنند فعال شود. این قابلیت جدای از قدرت سفینه فرماندهی [افعی][] و علوم اضافی [خسارت حیاتی][] است.

پاداش : شانس خسارت حیاتی (2 تا 2.5 برابر قدرت حمله معمولی) بر سفینه های دشمن

هر سفینه دارای درصد خاصی میباشد که به نژاد آن بستگی دارد.

درصد شانس اعمال مهارت:

 • [رزم ناو][] - 0.050% برای هر سفینه
 • [رهگیر][] - 0.036%برای هر سفینه
 • [نمسیس][] - 0.015%برای هر سفینه

**احیا**

احیا، شانس بازسازی سفینه های نابود شده خودی را (تا 40% سفینه ها) ایجاد می کند.

سفینه هایی قدرت را دارند : [نابودگر][]

همه سفینه ها بجز نابودگر میتوانند بازیابی شوند. درصد سفینه های بازسازی شده متناسب با تعداد سفینه ی نابودگر در انتهای راند نبرد است. اعمال این مهارت شانسی است و بسته به تعداد سفینه ها تا 70% شانس عملکرد وجود دارد.

سفینه های نابودشده پس از بازسازی به سفینه های راند بعد اضافه می شوند. سفینه هایی که در راند آخر نبرد بازسازی می شوند به ناوگان بازمانده از نبرد ملحق می شوند هر نابودگر 0.08% سفینه ها را بازیابی می کند و 0.14% شانس اعمال قدرت را به همراه می آورد (برای اعمال کامل قدرت 500 نابودگر نیاز دارید که با 70% شانس 40% از سفینه های نابودشده را برگردانند) **قدرت مگا**

قدرت مگا مهارتی است که شانس افزایش خسارت سفینه های شما را به شما می دهد. قدرت حمله تمام سفینه های خودی (بجز جالوت) افزایش می یابد.

[جالوت][] دارای این مهارت می باشد.

یک شانس برای عمل کردن این مهارت وجود دارد. همین طور درصدی برای قدرت مگا وجود دارد. هر جالوت 0.14% شانس و 0.09% قدرت مگا می دهد. حداکثر آن 70% شانس برای کار کردن مهارت و 80% قدرت مگا است (برای این که حداکثر مقدار را داشته باشید شما در مجموع به 890 جالوت نیاز دارید). شانس و درصد قدرت مگا در هر راند نبرد براساس جالوتهای باقی مانده محاسبه می شود.

**انجماد**

این قابلیت شانس فریز کردن سفینه های دشمن را به شما می دهد. سفینه های فریز شده در یک راند نبرد حمله نمیکنند.

[هاورنت][] دارای این مهارت است.

هر هاورنت 0.04% شانس برای منجمد کردن می دهد. حداکثر این شانس 20% می باشد (در مجموع 500 هاورنت). این شانس برای هر دسته و هر راند محاسبه می شود. سفینه های منجمد شده هنگام حمله هیچ خسارتی وارد نمی کنند.

**توپخانه**

توپخانه با درصدی شانس میتواند باعث شود یک گروه %50 خسارت بیشتر را به پدافند دشمن در یک حمله یک راند وارد کند. پاداش خسارت به همه واحدها بجز [بمب افکن][]/[ربات بمب افکن][]/[پرتابگر هاگ][] اضافه میگردد.

پاداش: %50 خسارت بیشتر به دفاع دشمن.

درصد مهارت:

 • [بمب افکن][] - 0.10% هر سفینه
 • [ربات بمب افکن][] - 0.09% هر سفینه
 • [پرتابگر هاگ][] - 0.09% هر سفینه

  حداکثر شانس پاداش 70% میباشد. 700 بمب افکن / 777 ربات بمب افکن / 777 پرتابگر هاگ

بازگشت به بالا