قابلیتهای اتحاد

اطلاعات

به ازای هر سطح ارتقاء اتحاد، یک امتیاز توانایی به آن اتحاد داده می شود. هر امتیاز توانایی میتواند برای بالا بردن سطح یکی از توانایی های اتحاد استفاده شود.

![][image_zv1k]

توانایی های اتحاد

توانایی های اتحاد قابلیت خاصی است که سرعت رشد و پیشرفت اعضای اتحاد را بیشتر میکند

  • بعد از بالا بردن یک سطح از یک توانایی میتوان آن را فعال کرد تا از امتیاز آن بهره برد.
  • هر توانایی 24 ساعت پس از فعال سازی ماندگار خواهد بود.
  • هر توانایی حداکثر 5 سطح دارد. با رسیدن به امتیاز 25 اتحاد میتواند همه توانایی ها را تا بالاترین سطح ارتقاء دهد.
  • امتیاز داده شده بستگی به سطح آن توانایی در آن اتحاد دارد.
  • هنگامی که توانایی اتحاد فعال شد قابل برگشت و لغو نیست.
  • هنگامی که یک سطح از یک توانایی ارتقاء داده شداین امر قابل برگشت نیست.
  • تنها فرمانده و جانشین وی دسترسی برای فعال سازی توانایی ها و ارتقاء آنها را دارند.
  • تمام توانایی ها میتوانند همزمان فعال شوند.
  • تمام اعضای اتحاد میتوانند توانایی های اتحاد را مشاهده کنند.

امتیاز هر توانایی برای تمام سیاره های شخصی تمام اعضای اتحاد فعال می شود

تصویر توانایی امتیاز سطح 1 سطح 2 سطح 3 سطح 4 سطح 5
کمک درآمد افزایش درآمد منابع 1% 5% 10% 15% 20%
کمک صنعتی کاهش زمان ساخت همه پدافند و سفینه ها 1% 3% 7% 10% 15%
کمک اقتصادی کاهش هزینه ساخت همه سفینه و پدافندها 1% 3% 7% 10% 15%
کمک تحقیقات کاهش زمان تحقیقات 1% 3% 7% 10% 15%
کمک ساختمان سازی کاهش زمان ساخت ساختمانها 1% 3% 7% 10% 15%

بازگشت به بالا