بررسی خائنان

اطلاعات

سفینه های خائن از کاراکترهای غیربازیکن هستند. بدین معنی که توسط بازی کنترل میشوند.

با حمله به آنها شما [امتیاز ارتقاء][link_help_br_ships_ships] دریافت میکنید. امتیاز ارتقا دریافتی بسیار مهم میباشد و بدون آن شما نمیتوانید سفینه های خود را ارتقا دهید.

خائنین پیرو قوانین خاصی میباشند که در ادامه به آنها اشاره میشود.

 1. در هر سیستم خورشیدی تنها یک خائن موجود میباشد.
 2. تنها یک سفینه با مشخصات متفاوت در یک کهکشان موجود است و براساس قدرت بازیکنان، قدرت متفاوتی دارد.
 3. حمله به این سفینه از سیاره تیمی امکان پذیر نمیباشد.
 4. شما تنها میتوانید از یک سیاره به آن از طریق پرواز [حمله به خائنین][link_help_bg_renegades_renegade] حمله کنید.
 5. شما نمیتوانید تنها با [کاوشگر جاسوسی][link_help_bg_confederation_spy]/[ربات جاسوسی][link_help_bg_terteths_spybot]/[ذهن نوکس][link_help_bg_noxis_nox] به آنها حمله کنید.
 6. درصورتیکه در نبرد پیروز شده یا به تساوی دست یابید امتیاز ارتقا دریافت میکنید.
 7. در صورت شکست شما امتیاز ارتقا دریافت نمیکنید.
 8. هر یک از خائن ها میتوانند براساس قدرت بازیکن مهاجم دارای قدرت متفاوتی باشند.
 9. هر یک از آنها تنها برای مدت 1 تا 3 ساعت میتواند در یک کهکشان پرواز کند و سپس از بین میروند.
 10. حدودا یک ساعت پس از نابودی آن، در مختصات تصادفی یک مورد جدید به وجود می آید.
 11. آنها میتوانند در هر مختصاتی ظاهر شوند، مختصات آزاد و یا روی سیاره بازیکن.
 12. هر ردیف میتواند دارای سطوح مختلفی باشد. آنها از سطح صفر در ردیف یک آغاز میشوند و میتوانند به سطح 10 برسند. (سطح 14 در دنیای بی پایان)
 13. پس از هر پیروزی سطح سفینه افزایش میابد. بنابراین اگر شما 10 بار به ردیف اول حمله کنید، بار دهم سطح سفینه 9 خواهد بود.
 14. درصوتیکه شما با %95 جمعیت آشیانه سیاره کنونی خود و یا بیشتر به خائنین حمله کنید، میتوانید تا 6 برابر امتیاز ارتقا را در یک نبرد موفقیت آمیز بدست بیاورید.

[![][image_renegade_galaxy_th]][link_image_nemexia_renegade_galaxy]

ردیف خائن

10 ردیف براساس سطح کارخانه سفینه سازی بازیکن وجود دارند: هر ردیف دارای [سفینه ها][link_help_bg_renegade]ی متفاوتی میباشد.

رديفکارخانه سفينه سازيسفينه ها
I1مهاجم
II3مهاجم،جنگنده
III5مهاجم،رزمناو
IV7مهاجم،جنگنده،رزمناو
V9جنگنده،رزمناو،سفينه يورش بر
VI11مهاجم،رزمناو،جنگنده سنگين
VII12مهاجم،جنگنده،سفينه يورش بر،جنگنده سنگين
VIII13جنگنده،رزمناو،سفينه يورش بر،افعي
IX14مهاجم،رزمناو،سفينه يورش بر،جنگنده سنگين،نوآور
X15مهاجم،جنگنده،رزمناو،سفينه يورش بر،جنگنده سنگين،آواتار

پیش فرض هر زمانیکه خائنان در کهکشان به وجود می آیند، سه نوع هستند که شما میتوانید پس از پیدا کردن آنها، اول [جاسوسی از خائنین][link_help_bg_renegades_renegade_1] را به انجام برسانید.

سفینه ها بر اساس درصد تقسیم بندی شده اند. آنها نمیتوانند بیش از %100 باشند و %100 به معنی مساوی بودن با تعداد جمعیت شما میباشد.

![][image_advice_th]

مثال: پس از جاسوسی شما مشاهده میکنید که %60 مهاجم و %10 جنگجو موجود است. جمعیت شما 2000 است. بنابراین تعداد 1200 مهاجم و 40 جنگجو موجود میباشد.

آمار هر ردیف دارای دانش، آمار ادمیرال و مهارتهای ادمیرال است. به جدول زیر برای جزئیات بیشتر مراجعه کنید :

نامنوعرديف IرديفIIرديفIIIرديفIVرديفVرديفVIرديفVIIرديفVIIIرديفIXرديفX
دفاع سفينهدانش0123457101418
دانش ليزردانش012345791114
دانش يوندانش012345791114
دانش پلاسمادانش012345791114
زره سبکدانش00003456810
زره متوسطدانش00003456810
زره سنگيندانش00003456810
حمله تحمیلیدانش00000006810
پدافند سریعدانش0000024000
پرتو افکنمهارت0000112233
شارژ یونمهارت0000112233
بهینه ساز پلاسمامهارت0000112233
پسیتون حملهمهارت0000001122
ارباب زرهمهارت0000112233
ارباب سفينهمهارت0000112233
مدافع نهاييمهارت0000001122
حملهآمار36912151821242730
جانآمار36912151821242730

بازگشت به بالا