صف انتظار

صف انتظار

صف انتظار به بازیکنان این امکان را می دهد تا چندین ساخت و ساز تحقیقات و ارتقا را پشت سر هم تولید نمایند

صف انتظار ساختمانها می توانند تا 3 روند ساخت پشت سر هم را داشته باشند برای پرمیوم {لینک} 5 عدد و برای پلاتینیوم {لینک} 6 عدد می باشد. صف انتظار برای تمام بخش های مختلف سیاره یکسان می باشد. ساختمان ها در یک بخش یکی پس از دیگری ساخته می شوند درحالیکه در بخش های دیگر به صورت موازی در حال ساخت خواهند بود. این یعنی اگر شما ساخت معدن آهن را شروع کنید و در بخش دیگر انبار آهن را ساخت و ساز انها به صورت هماهنگ شروع می شوند زیرا انها در بخش های مختلف سیاره قرار دارند.

به صورت مشابهو صف انتظار علم ها نیز می توانند تا 3 فرجه و اکانت پرمیوم 5 فرجه و اکانت پلاتینیوم 6 فرجه تحقیق شوند. اینجا تمام علمها یکی پس از دیگری تحقیق می شوند بدون توجه به نوع علم مورد تحقیق قرار گرفته

همچنین یک صف انتظار برای ارتقاء ها موجود می باشد که 3 فرجه قابل ارتقا بوده که این عدد برای اکانت پرمیوم 5 و برای پلاتینیوم 6 می باشد

همچنین یک صف انتظار ساخت نیرو نیز برای سفینه ها و دفاع ها وجود دارد اما فرجه های این ساخت و ساز هیچ محدودیتی ندارد.

هنگامیکه پیشرفت یک صف انتظار لغو می شود مورد بعدی در صف انتظار شروع به ساخت می نماید. هنگامی که اتمام روند یکی به آغاز روند دیگری وابسته باشد آن مورد نیز لغو می شود و مورد بعدی اگر وجود داشت شروع می شود

بازگشت به بالا