بررسی رتبه بندی

اطلاعات

رتبه بندی بازیکنان و اتحادها را از نظر پیشرفت در بازی با هم مقایسه می کند. بازیکنان و اتحادها بر اساس رتبه بندی انها تقیسیم بندی می شوند ( رتبه بندی بر اساس امتیاز منابع - امتیاز نبرد و امتیاز مجموع، امتیاز اتحاد و دستاوردها می باشد)

چهار نوع رتبه بندی اصلی وجود دارد:

  • رتبه بندی بازیکنان : براساس امتیاز مجموع، منابع و نبرد بازیکنان رتبه بندی شده اند
  • امتیاز اتحاد: براساس امتیاز اتحاد، امتیاز منابع اتحاد و امتیاز نبرد اتحاد رتبه بندی شده اند
  • تالار افتخار : ارشیوی از 10 بازیکن برتر و اتحاد در راند قبل و راندهای گذشته را نگهداری می کند (رتبه براساس امتیازات قبل از شروع حالت نهایی است)

امتیاز منابع

امتیاز منابع براساس منابع خرج شده اعطا می شود. برای هر 1000 منبع خرج شده 1 امتیاز منابع داده می شود. این موضوع استثنایی در خرج نمودن منابع ندارد یعنی می تواند ساختمان یا پدافند دفاعی یا نیرو و یا هر مورد دیگری باشد. هنگامیکه یک سفینه، دفاعی و یا سطح ساختانی نابود شود باعث کم شدن امتیاز منابع می شود.

سفینه ها و دفاعی های خریداری شده از مزایده میزان امتیاز منابعی اعطا می کنند که اگر بازیکن انها را در سفینه سازی ساخته بود

خرج نمودن منابع برای سفینه های فرماندهی چه برای ساخت و چه برای ارتقا هیچگونه امتیاز منابعی اعطا نمی کند

امتیاز نبرد

امتیازات نبرد بعد از هر نبرد اعطا می شود، در نبردها هر دو طرف مبارزه امتیاز کسب می کنند. میزان امتیاز نبرد بسته به میزان امتیاز منابع از دست رفته طرف دیگر دارد.

اگر اعضای تیم خود و یا بازیکنان غیر فعال را مورد حمله قرار دهید هیچگونه امتیاز نبردی کسب نمی کنید

امتیازات نبرد بر اساس یکی از فرمولهای زیر محاسبه می شوند، بسته به اینکه ایا شما پیروز و یا شکست خورده ی مبارزه باشید

  • پیروز نبرد برابر با مقدار زیر امتیاز نبرد کسب می کند

  • شکست خورده نبرد برابر با مقدار زیر امتیاز نبرد کسب می کند

مقادیر برابرند با:

  • ایکس : امتیازات منابع از دست رفته بوسیله پیروز نبرد
  • ایگرگ : امتیازات منابع از دست رفته بوسیله شکست خورده نبرد

هنگامیکه نبرد مساوی تمام شود فرمولهای محاسبه مانند قبل خواهد بود و بازیکنی که میزان کمتری منابع از دست داده است برنده معین می شود ماهواره های خورشیدی هیچگونه امتیاز منابعی اعطا نمی کنند

هنگامیکه شما در حال دفاع خورشید هستید به میزان 3 برابر بیشتر امتیاز نبرد کسب می کنید

بازگشت به بالا