سفر فضایی

سفر فضایی تنها با هدف رساندن سرنشینان به مقصد میباشد. این نوع سفر نیازی به مختصات ندارد. شما تنها باید زمان سفر را تعیین کنید. زمان سفر بازگشت به مقدار سفر ارسالی و رفت میباشد. سفینه های سفر فضایی میتوانند بار خود را به شکل منابع حمل کنند و در فضای باز در امان میباشند. مصرف گاز سفینه ها در سفر فضایی به زمان و طول سفر بستگی ندارد و همیشه بطور ثابت 100 واحد گاز میباشد. حداکثر زمان یک سفر فضایی در فضای باز 11 ساعت و 59 دقیقه برای یک سوی سفر میباشد.

با افزایش سطح ادمیرال رهنورد میتوانید مدت زمان یک طرف سفر فضایی را بیشتر کنید

بازگشت به بالا