بررسی سفینه ها

اطلاعات

در بازی نمکسیا بازیکنان از طریق نبرد میتوانند با هم مبارزه کنند و برای نبرد ها و برخوردها در بازی سفینه های مختلفی وجود دارند. هر سفینه [خاصیت][link_help_bg_ships_ship] خود را دارد. برای شروع نبرد سفینه ها به [پرواز][link_help_bg_flights_flights] در می آیند.

بازیکنان برای ساخت بعضی از سفینه ها باید پیش نیازهای آنها را بدست بیاورند و سپس اقدام به ساخت آنها کنند. پیش نیازهایی مانند سطح خاصی از کارخانه سفینه سازی و یا منابع([فلز][link_help_bg_resources_metal]، [مواد معدنی][link_help_bg_resources_minerals] و [گاز][link_help_bg_resources_gas]) و سطح تحقیقات مورد نیاز برای ساخت بعضی از سفینه ها. البته توجه داشته باشید که [جمعیت][link_help_bg_resources_population] آزاد از مهمترین پیش نیازهای ساخت سفینه های مختلف میباشد.

برای نژاد نوکس، بعضی از سفینه ها برای ساخت به وجود سفینه های دیگری پیش از آنها نیاز دارند.

اگر بازیکنی ساخت سفینه را در حین ساخت لغو کند، بین 40-60 درصد منابع مصرفی به او بازگردانده میشود.

زمان ساخت هر یگان به شرح زیر محاسبه میگردد :

زمان ساخت = زمان پایه ساخت(سطح کارخانه سفینه سازی5%)(سطح تاسیسات8%)

  • تاسیسات برای نژادهای مختلف [تاسیسات ترتیس][link_help_bg_confederation_terteth]/[تاسیسات ترتیس][link_help_bg_terteths_terteth]/[دگرگونی عایق][link_help_bg_noxis_hypermutation] است.

بعضی از سفینه ها دارای [مهارت][link_help_bg_ships_skills] هستند و به بقیه در نبرد کمک میکند.

هر سفینه دارای [اسلحه][link_help_bg_ships_ship_1] خاصی است، یکی از سه نوع اسلحه لیزر، یون و یا پلاسما.

هر سفینه دارای [زره][link_help_bg_ships_ships] خاصی است، سبک، متوسط و یا سنگین.

بعضی سفینه ها قابل [ارتقا][link_help_bg_ships_ships_1] هستند و برای استفاده بهتر از آنها باید ارتقا یابند.

برای هر نژاد 13 نوع سفینه وحود دارد که به شرح زیر میباشند :

سفینه های غیرجنگی :

<

table markdown="1">شناسهکنفدراسیونترتیسنوکس 1سفینه بازیربات باریحامل 2سفینه باری غول پیکرربات بارکش غول پیکرحامل غول پیکر10کلونیسفینه کلونیمهاجر 11بازیافتتانکرسفینه کنترل از راه دور بازیافت 12کاوشگر جاسوسیربات جاسوسیذهن نوکس 13ماهواره خورشیدیماهواره خورشیدیماهواره سازمانی

سفینه های جنگی :

شناسهکنفدراسیونترتیسنوکس
3دیده بانسفینه شکاری غول پیکرارباب نوکس
4رزم ناورهگیرنمسیس
5گاردربات محافظجاذب
6رزم ناو جنگیناوگان فضاییشبح
7نابودگرجالوتهاورنت
8بمب افکنربات بمب افکنپرتابگر هاگ
9ستاره مرگتیتانالهه نوکس

سفینه هایی که برای نبرد از آنها استفاده نمیشود، برای اهداف خاصی طراحی شده اند.

[ سفینه باری][link_help_bg_confederation_cargoship]/[ربات باری][link_help_bg_terteths_cargobot]/[حامل][link_help_bg_noxis_supplier] و [سفینه باری بزرگ][link_help_bg_confederation_megacargos]/[ربات بارکش غول پیکر][link_help_bg_terteths_big]/[حامل غول پیکر][link_help_bg_noxis_megasuppli]. سفینه هایی هستند با جمعیت کم و ظرفیت زیاد. این سفینه ها برای انتقال منابع بین سیارات استفاده میگردند.

[سفینه کلونی][link_help_bg_confederation_colonyship]/[ربات کلونی][link_help_bg_terteths_colonybot]/[مهاجر][link_help_bg_noxis_settler] برای ایجاد یک سیاره جدید مورد استفاده قرار میگیرند.

[بازسازکننده][link_help_bg_confederation_recycler]/[تانکر][link_help_bg_terteths_tanker]/[سفینه کنترل از راه دور بازیافت][link_help_bg_noxis_recycle] برای جمع آوری ضایعات بعد از نبرد مورد استفاده قرار میگیرند.

[کاوشگر جاسوسی][link_help_bg_confederation_spy]/[ربات جاسوسی][link_help_bg_terteths_spybot]/[ذهن نوکس][link_help_bg_noxis_nox] برای جاسوسی در نمکسیا مورد استفاده قرار میگیرند.

[ماهواره خورشیدی][link_help_bg_confederation_solar]/[ماهواره خورشیدی][link_help_bg_terteths_solar]/[ماهواره سازمانی][link_help_bg_noxis_organic] برای جمع آوری انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند.

هر هفت مدل سفینه جنگی بر اساس توسعه سیارات شما در جاهای مختلفی از بازی کاربرد دارند. هر کدام [هدف اولویت][link_help_bg_battle] خود را دارند و در مقابل آنها بهتر عمل میکنند. سفینه های جنگی بیشتر به منظور حمله به سایر بازیکنان استفاده می شوند. این سفینه ها ظرفیت حمل بسیار کوچکی هم دارند. هر سفینه جنگی [مهارت خاص][link_help_bg_ships_skills] خود را دارد که در نبرد اعمال می شود. این مهارتها بسیار مفید هستند و در صورت استفاده صحیح کلید برتری شما هستند.

بازگشت به بالا