بررسی منابع

بررسی منابع

هر حکومت فضایی نیاز به منابع مختلفی برای رشد و قوی شدن نیاز دارد. منابع باید با دقت خرج شود تا حکومت ها پیشرفت نمایند.

در کل 3 نوع منابع اقتصادی در نمکسیا وجود دارد. انها برای تولید ساختمانها - آموزش سفینه ها و دفاع ها و ارتقا و تحقیقت علمها استفاده می شوند.

  • منابع اقتصادی {لینک} شامل آهن - مواد معدنی و گاز می باشد. بدون انها حکومتها شکست می خورند

هنگامیکه یک روندی که نیاز به منابع دارد شروع می شود و سپس قبل از اتمام روند ساخت لغو شود مقداری از منابع خرج شده باز می گردد. لیست زیر شامل میزان برگشت هزینه ها می باشد:

  • ساخت ساختمان ها - 70 درصد باز می گرداند
  • تیروهای دفاعی و سفینه ها - 40 تا 60 درصد بازمی گردد
  • ارتقا سفینه های 60 تا 80 درصد باز می گردد
  • تحقیق علم - 60 تا 80 درصد باز می گردد
  • هنگامیکه بازیکن سطحی از یک ساختمان را نابود می نماید به میزان 50 تا 80 درصد از منابع خرج شده باز می گردد و همچنین انرژی که سطح مورد نظر لازم دارد باز می گردد

بجز منابع اقتصادی منابع دیگری نیز می باشد که شامل موارد مهمی مثل زیر می باشد:

  • انرژی {لینک} یک نیروی است که ساختمان ها را راه اندازی و کنترل می نماید - هر ساختمانی به جز ساختمان های تولید انرژی نیاز به میزان خاصی از انرژی می باشند. اگر انرژی کافی وجود نداشته باشد ساختمان ها نمی توانند ساخته شوند
  • ازون {لینک} یک منابع محیطی هستند که بر تولید انرژی تاثیر می گذارند
  • خرده اهن {لینک} شامل قسمتهای باقی مانده در فضا می باشد که بعد از نبردها که سفینه ها نابود شده اند به وجود میاید.
  • جمعیت {لینک} منبعی می باشد که طبق ان فضای موجود در سیاره تعیین می شود هر سفینه و دفاع فضایی را در خانه ها اشغال می نمایند.

دقت داشته باشید که پس از ترک کردن سفینه و شروع پرواز سفینه از سیاره فضاهای اشغال شده آزاد نمی شوند بجز زمانیکه پروازهای ایستگاهی ارسال شده باشد که در این صورت جمعیت را به سیاره مقصد انتقال می دهد. اگر جمعیت به اندازه کافی وجود نداشته باشد سفینه ها و نیرو های دفاعی ساخته نمی شوند.

بازگشت به بالا