استقرار

مستقر کردن به معنی تغییر مکان سفینه ها از یک سیاره بازیکن به سیاره تیمی است. در این نوع سفر سفینه ها میتوانند بار خود را به شکل منابع حمل کنند.

سفینه های این نوع سفر به رنگ آبی رنگ در صفحه پروازها مشخص هستند.

محدودیت ها:- پرواز تنها میتواند به سیاره بازیکنی که سفینه را به سیاره تیمی ارسال کرده است فرستاده شود. - سیاره مقصد باید جمعیت کافی آزاد برای ارسال پرواز داشته باشد. - در صورتیکه منابع بیش از ظرفیت ذخیره سیاره باشند، منابع اضافه از دست خواهند رفت.

بازگشت به بالا