تجهیزات ادمیرال

تجهیزات ادمیرال

شما می توانید ادمیرال خود را با وسایل ویژه ای مجهز نمایید که این وسایل باعث می شوند قدرت حمله، جان و سرعت نیروها افزایش پیدا نماید. تجهیزات ادمیرال دارای بخش های مختلف است: - سر - بدن -پاه ها - کاشتها - دست

هر جزء تجهیزات می تواند تا 3 امتیاز با توجه به بخش آنها داشته باشد. لطفا به یاد داشته باشید این امتیازات می تواند همه متفاوت و یا یکسان باشند به طور مثال شما می توانید 2 امتیاز داشته باشید که هردو امتیاز افزایش حمله و سرعت داشته باشند همچنین تجهیزاتی با 3 امتیاز افزایش سرعت داشته باشید.

نوع های تجهیزات

سه نوع تجهیزات موجود می باشد:

  • عمومی (سفید) - می توانند تا 1 امتیاز برای تجهیزات داشته باشند
  • کمیاب (سبز) - می توانند تا 2 امتیاز برای تجهیزات داشته باشند
  • نهایی ( بنفش) - می توانند تا 3 امتیاز برای تجهیزات داشته باشند

المانها

المانها مولفه های تجهیزات هستند

چگونه المانها را بدست بیاوریم؟

  • هنگامیکه در حال جمع آوری گاز و اهن آلات در سفر های بهره کشی هستید
  • هنگام برد در نبرد های و دریافت امتیاز نبرد در پروازهای حمله
  • هنگام برد امتیازات ارتقاء در پروازهای حمله به خائنان
  • هنگام دزدین مقدار بیشتر از 1000 منابع در پروازهای غارت
  • المانها همچنین می توانند خریداری شوند.

شما می توانید میزان المانهای خود را در پایین تصویر ادمیرال در صفحه منوی ادمیرال مشاهده نمایید.

ساختن

ساختن اولیه به شما این امکان را می دهد تا تجهیزات عمومی را بسازید. این کار 500 المان برای هر تجهیزات هزینه در بر دارد. هنگامیکه شما چندین نوع وسیله عمومی دارید شما می توانید از انها در ژنراتور استفاده نمایید تا وسایل از نوع های بالاتری بدست بیاورید یا می توانید انها را با یک نوع وسیله عمومی دیگر تعویض نمایید.

  • هر 3 وسیله از یک نوع یکسان که در ژنراتور استفاده می شوند یک وسیله با همان نوع تولید می نمایند
  • هر 5 وسیله از یک نوع یکسان که در ژنراتور استفاده می شوند یک وسیله با نوع بالاتری تولید می نمایند. . این روند ساختن به میزان 250 المان هزینه در بر دارد و وسایل استفاده شده از بین می روند

بازگشت به بالا