بازیافت

ضایعات اجسام باقی مانده پس از نبرد هستند. ضایعات حاوی موادی هستند که میتوانند بازیافت شده و به شکل منابع مصرف گردند. (فلزات، مواد معدنی و گاز)پس از پایان نبرد قطعات خورد شده سفینه های فضایی و مدافع در میدان نبردباقی میمانند. میزان ضایعات باقی مانده در میدان برابر با %25 تا %35 زندگی از دست رفته شرکت کنندگان در نبرد است. ضایعات در میدان نبرد باقی مانده تا آستروئید از راه برسد و بوسیله نیزوی جاذب آنها را جمع آوری کند و سپس به سیاره بازیکن منتقل گردد. اگر سیاره منهدم گردد، ضایعات نیز بهمراه آن از نقشه کهکشان محو میگردد. در این جالت شما میتوانید تنها از منوی پرمیوم و مرور ضایعات آن سیاره را مشاهده کنید.ضایعات توسط بازساز کنند/تانکر/سفینه کنترل از راه دور بازیافت در یک پرواز بازیافت در زمانیکه در فضا معلق هستند میتوانند بازیابی گردند و در زمانیکه به یک آستروئید جذب شده اند میتوانند در پرواز بهره کشی بوسیله بازساز کننده/ تانکر / سفینه کنترل وقتیکه به استروئید جذب هستند بازیابی گردند.پس از جمع آوری کردن ضایعات، آنها به سیاره بازیکن ارسال میگردد و در آنجا بازیافت میگردند و به منابع تبدیل میگردند.ضایعات بوسیله گزینه حمل و نقل میتوانند به سایره دیگری منتقل گردند و یا به سیراه بازیکن دیگری ارسال گردند.ضایعات میتوانند بوسیله سفر فضایی نیز منتقل گردند.محدودیت ها:

  • بازیافت تنها میتواند توسط بازساز کننده / تانکر/ سفینه کنترل از راه دور بازیافت انجام پذیرد
  • اگر شما سفینه بازیافت کننده خود را بهمراه سفینه های دیگر به نبرد ارسال کنید، در نیرد شرکت میکنند ولی در جمع آوری و بازیافت شرکت نخواهند داشت.
  • زمانیکه شما مختصات خود را بازیابی میکنید، زمان ثابت و 20 دقیقه میباشد.
  • تمامی منابعی که بهمراه سفینه بازیافت به سفر فرستاده میشوند از بین خواهند رفت.

بازگشت به بالا