نبردهای خورشیدی

نبردهای خورشیدی

نبردهای خورشیدی نوع خاصی از درگیری ها هستند. نبرد های خورشیدی یک نوع حمله در سیاره های تیمی هستند که توسط اتحادها مدیریت می شوند و مدافع ها می توانند بازیکنان و یا خود خورشید باشند.

هر نبرد خورشیدی می تواند تا 12 راند نبرد باشد و یا یک طرف شکست داده شود

دوره نبرد

خود خورشید در نبرد های خورشیدی شرکت می کند البته اگر حد اقل یک روز به طول عمر انها باقی مانده باشد. آن به میزانی که نیروی حمایتی وجود دارد جان و نیروی حمله دارد

هنگامیکه حمایت خورشید وجود دارد

 • میزان جان خورشید مساوی ( روزهای باقی مانده / میزان تاثیر ) * 1,000,000.
 • میزان حمله خورشید مساوی است با ( روز های باقی مانده / میزان تاثیر) * 3,000

هنگامیکه حمایت کننده های وجود داشته باشد نیروی خورشید می تواند بیشتر از یک باش:

 • میزان خورشید = روزهای باقیمانده / میزان تاثیر

هنگامیکه میزان تاثیر = جمعیت حمایت کننده ها / 25,112.

در این موقعیت خورشید بیشتر میزان میزان سطح علمها را از حمایت کننده ها دریافت می نماید

به یاد داشته باشید خورشید با لیزر شلیک می نماید و محافظ سبک دارد

هنگامیکه حمایت کننده های خورشید وجود ندارد

 • جان خورشید مساوی است با روز های باقیمانده * 1000000 . برای خورشیدی با 20 روز باقیمانده میزان جان برابر است با 20000000
 • میزان حمله خورشید برابر است با روزهای باقیمانده * 3000 . برای خورشید با 20 روز باقیمانده میزان حمله 60000 می باشد

دقت داشته باشید در این موقعیت هیچگونه علمی عمل نمی نماید

پایان نبرد

در پایان هر نبرد اگر نیروهایی باقی مانده است باشد در سمت حمله کننده ها ( حمله کننده برنده باشد و یا مساوی شده باشد) یک شانس ویژه محاسبه می شود. این شانس تعیین می کند که آیا حمله کننده کریستال دریافت می کنند و یا نه . اتحاد حمله کننده کریستالی را که ندارند دریافت می نمایند.

 • برای خورشیدی با 0 روز باقی مانده از جان آنها هنگام آغاز نبرد این شانس 25 درصد می باشد چه حمله کننده برنده باشد و چه مساوی باشد
 • برای خورشیدی با طول عمر 1 روز هنگام شروع نبرد این شانس برابر است با:
  • میزان 75 درصد اگر حمله کننده پیروز باشد
  • میزان 50 درصد اگر حمله کننده مساوی نماید

جبران حمایت کنندگان

برای حمایت کننده این نبرد ها به میزان 3 برابر امتیاز نبرد به ارمغان میاورد و 50 درصد سفینه های از بین رفته انها به سیارات انها برمی گردند

دقت داشته باشید نیرو های برگشته داده شده برای هر ناوگان بصورت جداگانه حساب می شود. نه برای هر حمایت کننده. بنابراین اگر 2 ناوگان بفرستید و هرکدام 11 و 9 نیرو داشته باشد مجمع 20 نیرو شما 10 نیرو را دریافت نخواهید کرد بله 5 و 4 نیرو خواهد بود

بازگشت به بالا