حمله به خائنان

اطلاعات

حمله به خائنان تنها راه بدست آوردن امتیاز ارتقاء میباشد. ارسال پرواز حمله به خائنین موجب رخداد یک [نبرد][link_battle می شود.

محدودیت ها:

  • شما نمیتوانید حمله به خائنان را فقط با سفینه جاسوسی ارسال کنید.
  • شما نمیتوانید حمله به خائنان را از سیاره تیمی ارسال کنید.

بازگشت به بالا