دروازه غول پیکر راه شیری

دروازه غول پیکر راه شیری هدف نهایی بازی نمکسیا است. این دروازه کلید موفقیت و برد بازی توسط یک [اتحاد][link_help_bg_alliances_alliance] میباشد. این دورازه در ناحیه کهکشانی سیاره تیمی بنا میگردد و تنها پس از ساخت هر سه هرم و جمع آوری 10 کریستال میتواند تکمیل گردد.

برای شروع ساخت این دورازه شما باید پیش نیازهای زیر را تامین کنید(توسط اتحاد)

 • جمع 200 میلیون منابع [فلز][link_help_bg_resources_metal]، [مواد معدنی][link_help_bg_resources_minerals]، [گاز][link_help_bg_resources_gas] و [ضایعات][link_help_bg_resources_scrap] که به سیاره تیمی منتقل شده باشند.
 • جمع یک میلیون [امتیاز منابع در سیاره تیمی][link_help_bg_points_alliance].
 • [استقرار][link_help_bg_flights_stationing] [سفینه ها][link_help_bg_ships_ships]ی کافی با ظرفیت [جمعیت][link_help_bg_resources_population] صد هزار در سیاره تیمی.
 • ساخت سفینه های کافی با ظرفیت صد هزار جمعیت بر روی سیاره تیمی.
 • جمع آوری 300 هزار [امتیاز نبرد اتحادی][link_help_bg_points_alliance].
 • جمع آوری هر 10 [کریستال][link_help_bg_game_crystals] مورد نیاز.
 • بنا کردن هر سه [هرم][link_help_bg_game_obelisks] مورد نیاز.

با داشتن همه موارد پیش نیاز، اعضای اتحاد که دسترسی ساخت در منطقه کهکشانی داشته باشند میتوانند دروازه غول پیکر راه شیری را بسازند.

برای ساخت آن شما همچنین به 168 ساعت زمان نیاز دارید. توجه داشته باشید که زمان ساخت ثابت است و پاداش کاهش زمان ساخت و موارد این چنینی تاثیری در کوتاه شدن زمان ساخت آن ندارند.

منابع مورد نیاز برای ساخت هرم :

 • فلز: 5.000.000;
 • مواد معدنی: 3.000.000;
 • گاز: 1.000.000;
 • انرژی: 2.000.

بازگشت به بالا