بررسی سیاره

بررسی سیاره

سیاره مکانی است که تمام روندهای کار در ان صورت می گیرد : ساخت و ساز ساختمان ها - ساخت و ساز نیرو ها - ارتقا سفینه ها - تحقیقات دانش ها - تمام اینها مستقل از باقی بازیکنان می باشد.

ویرایش سیاره

هر سیاره ای می تواند ویرایش شود. این کار از طریق قسمت ویرایش سیاره امکان پذیر می باشد. در انجا می توانید گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

  • تغییر نام سیاره
  • تغییر موقعیت سیاره
  • تغییر تصویر سیاره

نابودی سیاره

سیارات می توانند نابود شوند اگر با سفینه هایی که این قابلیت را دارند حمله شوند. امکان اینکه یک سیاره ای نابود شود به تعداد و نوع سفینه هایی که برای حمله ارسال شده بستگی دارد (هم در ناوگان حریف و هم در ناوگان مدافع)

دقت داشته باشید اگر بازیکنی تنها یک سیاره داشته باشد آن سیاره نمی تواند نابود شود

دقت داشته باشید شما نمی توانید سیارات خود را با حمله به خودتان از بین ببرید

دقت داشته باشید شما می توانید سیاره خود را از قسمت ویرایش سیاره نابود کنید. محدودیتی برای این کار وجود دارد - شما تنها میتوانید هر 24 ساعت یک سیاره نابود کنید و شما نمی توانید سیاره اصلی خودتان را نابود کنید

روند کار فعلی

هر سیاره ای سه بخش دارد {لینک} بخش منابع - بخش صنعتی - بخش نظامی

در قسمت نمایش سیاره هنگامیکه بازیکن هریک از بخش های ساخت و ساز را باز نماید یک زبانه به نمایش خواهد آمد که زمان اتمام روند پیشرفت را در 6 موضوع به نمایش می گذارد

  • ساخت و ساز ساختمان در بخش منابع
  • ساخت و ساز ساختمان در بخش صنعتی
  • ساخت و ساز ساختمان در بخش نظامی
  • تحقیقات علوم
  • ساخت و ساز سفینه ها
  • ارتقا سفینه ها

موقعیت سیاره و دریافت انرژی

موقعیت یک سیاره در سیستم کهکشانی که نسبت به خورشید دارد در میزان انرژی دریافتی تاثیر بسازایی دارد

موقعیت انرژی موقعیت انرژی
X:X:1 45 X:X:13 55
X:X:2 45 X:X:14 45
X:X:3 55 X:X:15 45
X:X:4 55 X:X:16 65
X:X:5 55 X:X:17 65
X:X:6 45 X:X:18 45
X:X:7 45 X:X:19 45
X:X:8 65 X:X:20 55
X:X:9 65 X:X:21 55
X:X:10 45 X:X:22 55
X:X:11 45 X:X:23 45
X:X:12 55 X:X:24 45

دقت داشته باشید این مقادیر انرژی در موقعیت خورشید 100 درصد محاسبه شده اند و با کم شدن تاثیر خورشید این اعداد تغییر می کند

بازگشت به بالا