سیستم نبرد

1 - نبردها

در هر نبرد ناوگان مهاجم با مدافع میجنگد. [سفینه ها][]( و [پدافند][]) بر اساس نوع چیدمان می شوند. هر نوع از سفینه ها به یکی از سفینه های مقابل حمله میکند تا تعدادی یا همه آنها را نابود کند. در هر ضربه مقداری از قدرت حمله به وسیله زره جذب می شود. خسارت وارده و زره بطور کامل در زیر توضیح داده شده اند. سیستم نبرد بازی براساس [هدف اولویت][] انتخاب میکند هر سفینه (یا پدافند) چه سفینه ای (یا پدافندی) را مورد حمله قرار دهد. اگر هدف اولویتی برای یک نوع سفینه یا پدافند در ناوگان حریف موجود نباشد یا تمام اولویتهای حمله آن نابود شده باشند بطور تصادفی یکی از [سفینه های جنگی][] یا [پدافند][] حریف مورد اصابت قرار خواهد گرفت. اگر مهاجم پیروز شود منابع مدافع را به غارت می برد. اگر مساوی شود یا مهاجم شکست بخورد منابعی نمیبرد. در نظر داشته باشید [سفینه های غیر جنگی][] پس از نابودی تمام سفینه های جنگی و [سفینه های فرماندهی][] پس از آنها مورد اصابت قرار می گیرند.

2 - اسلحه ها

هر سفینه یکی از انواع اسلحه های لیزر، یون و یا پلاسما دارد. جدول زیر جزئیات اسلحه هر سفینه است :

-کنفدراسیون-ترتیس-نوکس-
شناسهسفینهاسلحهسفینهاسلحهسفینهاسلحه
1سفینه باریلیزرربات بارکشلیزرحامللیزر
2سفینه باری بزرگلیزرربات بارکش غولپیکرلیزرحامل غولپیکریون
3دیده بانلیزرسفینه شکاری غولپیکرلیزرارباب نوکسلیزر
4رزمناویونرهگیریوننمسیسیون
5گاردینلیزرربات محافظلیزرجاذبلیزر
6رزمناوجنگییونناوگان فضایییونشبحیون
7نابودگرپلاسماجالوتپلاسماهاورنتپلاسما
8بمب افکنلیزرربات بمب افکنلیزرپرتابگرهاگلیزر
9ستاره مرگیونتیتانیونالهه نوکسیون
10سفینه کلونیلیزرربات کلونیلیزرمهاجرلیزر
11بازیافتلیزرتانکرلیزرسفینه کنترل از راه دور بازیافتلیزر
12کاوشگر جاسوسیلیزرربات جاسوسیلیزرذهن نوکسلیزر
13ماهواره خورشیدیلیزرماهواره خورشیدیلیزرماهواره سازمانیلیزر

پدافندها به دو دسته تک سلاح و دو سلاح تقسیم می شوند :

-کنفدراسیون-ترتیس-نوکس-
شناسهدفاعاسلحهدفاعاسلحهدفاعاسلحه
1برج بالیستیکلیزرماتریکس دفاعیلیزرراکت صوتی نوکسلیزر
2برج لیزرلیزرماتریکس لیزرلیزربافت لیزرلیزر
4برج یونیونماتریکس یونیونبافت یونیون
5برج پلاسماپلاسماماتریکس پلاسماپلاسمابافت پلاسماپلاسما
8باتری یون لیزریون لیزرماتریکس یون لیزریون لیزربافت یون لیزریون لیزر
9باتری لیزر پلاسماپلاسما لیزرماتریکس پلاسما لیزرپلاسما لیزربافت پلاسما لیزرپلاسما لیزر
10باتری پلاسما یونپلاسما یونماتریکس پلاسما یونپلاسما یونبافتپلاسما یونپلاسما یون
6برج زرهلیزرماتریکس زرهلیزرزره سختلیزر
7میدان الکترونیکی سیارهلیزرماتریکس سیارهلیزرزره سطحیلیزر

حمله هر یگان بر اساس روش زیر محاسبه می شود :

حمله اولیه هر یگان * (مجموع درصد جایزه حمله + 100%) به ترتیب زیر :

 1. علوم اسلحه مربوطه (براساس اسلحه یگان میتواند [دانش لیزر][]، [دانش یون][] یا [دانش پلاسما][] باشد).
 2. آمار ادمیرال حمله فقط برای سفینه ها.
 3. مهارتهای ادمیرال هر اسلحه (براساس نوع اسلحه میتواند پرتو افکن، شارژ یون یا بهینه ساز پلاسما باشد).
 4. مهارت ادمیرال پیستون حمله
 5. جایزه سفینه فرمانده (سفینه عملیاتی) در صورت اعمال جایزه از سوی آن سفینه
 6. ارتقاء سفینه ها

علوم در نظر گرفته شده برای حمله یگانهای پدافند دو اسلحه از مجموع هر دو علوم محاسبه می شود.

مثال : شما یک [دیدبان][] در سطح 2، دانش لیزر در سطح 5، آمار ادمیرال در سطح 20، مهارت ادمیرال پرتوافکن در سطح 5، مهارت ادمیرال در سطح 3 و سفینه عملیاتی در سطح 20 دارید. بنابراین دیدبان شما :

420 + 420(25% + 515% + 200.1% + 53% + 32% + 200.15%) = 420 + 420111% = 886.2

قدرت حمله خواهد داشت. شما میتوانید قدرت حمله یگانها را با شبیه ساز بدست بیاورید.

3 - زره ها

سه نوع زره سبک، متوسط و سنگین در بازی وجود دارد. هر زره درصد شروع متفاوتی دارد.

 • سبک - 3%
 • متوسط - 6%
 • سنگین - 9%

این بدین معنی است که یگانهای مختلف بازی انواع مختلف زره را دارند و درصد شروع متفاوتی برای کم کردن از حمله حریف خواهند داشت. جدول زیر اطلاعات مربوط به زره ها است:

-کنفدراسیون-ترتیس-نوکس-
شناسهسفینهزرهسفینهزرهسفینهزره
1سفینه باریسبکربات بارکشسبکحاملسبک
2سفینه باری عظیممتوسطربات بارکش غول پیکرسبکحامل غول پیکرسبک
3دیده بانسبکسفینه شکاری غول پیکرسبکارباب نوکسسبک
4رزم ناومتوسطرهگیرمتوسطنمسسمتوسط
5گاردسبکربات محافظسبکجاذبسبک
6رزم ناو جنگیسنگینناوگان فضاییسنگینشبحسنگین
7نابودگرمتوسطجالوتمتوسطهاورنتمتوسط
8بمب افکنسنگینربات بمب افکنمتوسطپرتابگر هاگمتوسط
9ستاره مرگسنگینتیتانسنگینالهه نوکسسنگین
10کلونیسنگینربات کلونیسنگینمهاجرمتوسط
11بازساز کنندهسنگینتانکرسنگینسفینه کنترل از راه دور بازیافتسنگین
12کاوشگر جاسوسیسبکربات جاسوسیسبکذهن نوکسسبک
13ماهواره خورشیدیسبکماهواره خورشیدیسبکماهواره سازمانیسبک

همین قانون برای پدفندها هم وجود دارد :

-کنفدراسیون-ترتیس-نوکس-
شناسهدفاعزرهدفاعزرهدفاعزره
1برج بالستیکسبکماتریکس دفاعیسبکراکت صوتی نوکسسبک
2برج لیزرمتوسطماتریکس لیزرسبکبافت لیزرسبک
4برج یونسنگینماتریکس یونسنگینبافتیونسنگین
5برج پلاسمامتوسطماتریکس پلاسمامتوسطبافت پلاسماسنگین
8باتری یون لیزرمتوسطماتریکس یون لیزرمتوسطبافت یون لیزرسبک
9باتریپلاسما لیزرسنگینماتریکسپلاسما لیزرمتوسطبافت پلاسما لیزرمتوسط
10باتری پلاسما یونمتوسطماتریکس پلاسما یونسنگینبافتپلاسما یونسنگین
6برج زرهسبکماتریکس زرهسبکزره سختسبک
7میدان الکترونیکی سیارهمتوسطماتریکس سیارهمتوسطزره سطحیمتوسط

زره هر یگان به روش زیر محاسبه می شود : زره هر یگان * (مجموع درصد جایزه زره + 100%) به ترتیب زیر :

 1. دانش زره (براساس نوع زره میتواند [زره سبک][]، [زره متوسط][] یا [زره سنگین][] باشد).
 2. مهارت ادمیرال ارباب زره (فقط برای سفینه ها).

مثال : شما یک [دیدبان][] در سطح 5 با دانش زره سبک و مهارت ادمیرال ارباب زره در سطح 5 دارید. در نتیجه دیدبان شما :

3% + 51% + 51% = 13%

زره خواهد داشت. همچنین میتوانید در شبیه ساز میزان زره را محاسبه کنید.

4 - جان

شما میتوانید جان هر یگان را در صفحه اطلاعات آن یگان مشاهده کنید. سایر جایزه های جان به شرح زیر هستند :

 • علوم [پدافند سفینه][] که به همه یگانها 10% جان به ازای هر سطح اضافه می کند.
 • مهارت ادمیرال ارباب سفینه که 2% در هر سطح به همه سفینه ها جایزه جان اضافه می کند.
 • مهارت ادمیرال ارباب دفاع که 2% در هر سطح به هر پدافندها جایزه جان اضافه می کند.
 • مهارت ادمیرال مدافع نهایی که 2% در هر سطح به همه یگانها جایزه جان اضافه می کند
 • آمار ادمیرال جان که 0.1% در هر سطح به همه سفینه ها جایزه جان اضافه میکند.
 • سفینه منهدم کننده که در صورت اعمال قدرت 0.15% در هر سطح به همه یگانها جایزه جان اضافه میکند.

ارتقاء ها همینطور به جان سفینه ها اضافه می کند.

5 - جایزه و جریمه حمله

هر سفینه حداقل دو سفینه دیگر را با جایزه 70% مورد اصابت قرار می دهد و حداقل دو یگان را با جریمه 30% مورد اصابت قرار می دهد. این بدین معنی است که [دیدبان][]/[سفینه شکاری غولپیکر][]/[ارباب نوکس][] جایزه حمله به [رزمناو][]/[رهگیر][]/[نمسیس][] و [بمب افکن][]/[ربات بمب افکن][]/[پرتابگر هاگ][] و همینطور جریمه حمله به [رزمناو جنگی][]/[ناوگان فضایی][]/[شبح][] و ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس دارد.

جدول جزئیات جایزه و جریمه به شرح زیر است :

سفينهخسارت +70%خسارت معموليخسارت -30%
ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکسرزمناو/رهگير/نمسيسنابودگر/جالوت/هاورنترزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح
---بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگگاردين/ربات محافظ/جاذبستاره مرگ/تيتان/الهه نوکس
رزمناو/رهگير/نمسيسرزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبحديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکسبمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ
---ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکسنابودگر/جالوت/هاورنتگاردين/ربات محافظ/جاذب
گاردين/ربات محافظ/جاذبديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکسنابودگر/جالوت/هاورنتبمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ
---رزمناو/رهگير/نمسيسستاره مرگ/تيتان/الهه نوکسرزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح
رزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبحستاره مرگ/تيتان/الهه نوکسگاردين/ربات محافظ/جاذبرزمناو/رهگير/نمسيس
---بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگنابودگر/جالوت/هاورنتديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس
نابودگر/جالوت/هاورنتستاره مرگ/تيتان/الهه نوکسرزمناو/رهگير/نمسيسگاردين/ربات محافظ/جاذب
---رزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبحديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکسبمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ
بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگنابودگر/جالوت/هاورنتگاردين/ربات محافظ/جاذبرزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح
---ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکسديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکسرزمناو/رهگير/نمسيس
ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکسنابودگر/جالوت/هاورنترزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبحبمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ
---رزمناو/رهگير/نمسيسديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکسگاردين/ربات محافظ/جاذب

6 - هدف اولویت

هر یگان یک هدف اولویت برای حمله دارد. به این معنی که تا زمانی که سفینه و یا پدافندی از آن نوع در نبرد موجود باشد اولین حمله به آنها اصابت خواهد کرد.

جدول اهداف سفینه ها اولویت در زیر آمده است :

سفينهسفينه اولويتپدافند اولويت
ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکسرزم ناو/رهگير/نمسيسبرجک ليزر/ماتريس ليزر/بافت ليزر
رزم ناو/رهگير/نمسيسرزم ناو جنگي/ناوگان فضايي/شبحبرجک پلاسما/ماتري پلاسما/بافت پلاسما
گارد/ربات محافظ/جاذبديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکسبرجک بالستيک/ماتريس دفاعي/راکت صوتي نوکس
رزم ناو جنگي/ناوگان فضايي/شبحستاره مرگ /تيتان/الهه نوکسبرجک يون/ماتريس يون/بافت يون
نابودگر/جالوت/هاورنتستاره مرگ /تيتان/الهه نوکسباتري پلاسما-ليزر/ماتريس پلاسما-ليزر/بافت پلاسما-ليزر
بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگر هاگنابودگر/جالوت/هاورنتباتري ليزر-يون/ماتريس ليزر-يون/بافت ليزر-يون
ستاره مرگ /تيتان/الهه نوکسبمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگر هاگباتري يون-پلاسما/ماتريس يون-پلاسما/بافت يون-پلاسما

سفینه ها در صورت وجود هر دو اولویت ابتدا سفینه را هدف قرار می دهند.

جدول اهداف پدافندها اولویت در زیر آمده است :

پدافندسفينه اولويت
برجک بالستيک/ماتريس دفاعي/راکت صوتي نوکسديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس
برجک ليزر/ماتريس ليزر/بافت ليزررزم ناو/رهگير/نمسيس
برجک يون/ماتريس يون/بافت يونگارد/ربات محافظ/جاذب
برجک پلاسما/ماتري پلاسما/بافت پلاسمارزم ناو جنگي/ناوگان فضايي/شبح
باتري پلاسما-ليزر/ماتريس پلاسما-ليزر/بافت پلاسما-ليزرنابودگر/جالوت/هاورنت
باتري ليزر-يون/ماتريس ليزر-يون/بافت ليزر-يونبمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگر هاگ
باتري يون-پلاسما/ماتريس يون-پلاسما/بافت يون-پلاسماستاره مرگ /تيتان/الهه نوکس

بازگشت به بالا