Κτίρια Πόρων

Πληροφορίες

Τα κτήρια πόρων τοποθετούναι στη ζώνη πόρων του πλανήτη.Υπάρχουν τρία είδη κτιρίων πόρων:

  • Αυτά που παράγουν οικονομικούς πόρους (Μέταλλο, Ορυκτά, Αέριο);
  • Αυτά που παράγουν αναλώσιμους πόρους (Ενέργεια );
  • Αυτά που παρέχουν αυξητικούς πόρους ( Πληθυσμός );

Κτίρια πόρων για Συνομοσπονδία, Τερτέθους, Νόξους

Metal mine, Metal bot, Metal extractor

Κάθε Πλανήτης μπορεί να έχει μέχρι 3 κτίρια παραγωγής Μετάλλου. Για το πρώτο δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Για να χτίσετε το δεύτερο θα πρέπει το πρώτο να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 10. Για να χτίσετε και τρίτο,θα πρέπει το πρώτο να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 15.

Minerals extractor, Mineral bot, Mineral extractor

Κάθε Πλανήτης μπορεί να έχει μέχρι 2 κτίρια παραγωγής Ορυκτών. Για το πρώτο δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Για να χτίσετε και δεύτερο,το πρώτο θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο επίπεδο 10.

Gas refinery, Gas probe, Gas incubator

Κάθε Πλανήτης μπορεί να έχει μέχρι 2 κτίρια παραγωγής Αερίου. Για το πρώτο δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Για να χτίσετε και δεύτερο,το πρώτο θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο επίπεδο 10.

Solar panels, Infrared transbot, Solar absorber

Τα κτίρια παραγωγής Ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιούν την ενέργεια του Ήλιου για να υποστηρίξουν τα κτίρια του Πλανήτη. Η εισερχόμενη ενέργεια εξαρτάται άμεσα από την ηλικία του Ήλιου και το μέγεθος της σφαίρας του Όζοντος.

Nuclear plant, Uranium bot, Uranium absorber

Τα κτίρια μετατροπής Ατομικής ενέργειας/Ουρανίου παράγουν ατομική ενέργεια,η οποία χρησιμοποιείται από τα κτίρια που υπάρχουν στον πλανήτη. Η εισερχόμενη ενέργεια αυτή δεν επηρεάζεται από την ηλικία του Ήλιου,αλλά εξαρτάται ακόμα από το μέγεθος της σφαίρας του Όζοντος.

Απαιτήσεις

  • Ηλιακά κτίρια στο επίπεδο 10
  • Φυσική στο επίπεδο 5
  • Χημεία στο επίπεδο 5

Hangars, Vault, Nesting grounds

Hangars, Vault and Nesting grounds παρέχουν πληθυσμό που μοιράζεται μεταξύ των πλοίων και της άμυνας του πλανήτη. Εάν οι μονάδες πληθυσμού υπερβαίνουν τον παρεχόμενο πληθυσμό από τους Hangars,ο πλανήτης κλειδώνεται μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Απαιτήσεις

  • Εργοστάσιο, Πεδίο Κατασκευών, Κουκούλι μετάλλαξης στο επίπεδο 1

Επιστροφή στην Κορυφή