Επισκόπηση Πλοίων

Πληροφορίες

Τα πλοία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες αλληλεπιδρούν. Τα πλοία αποστέλλονται σε Πτήσεις, στις οποίες εκπληρώνουν διάφορους τύπους αποστολών. Κάθε τύπος του πλοίου έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν το πόσο ισχυρό,ανθεκτικό,γρήγορο,κλπ. είναι ένα πλοίο.

Ορισμένοι τύποι πλοίων έχουν απαιτήσεις,οι οποίες πρέπει να πληρούνται για το πλοίο που θα κατασκευαστεί:

 • Απαιτήσεις όπως το επίπεδο του Ναυπηγείου (το ναυπηγείο πρέπει να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 1, προκειμένου τα πλοία να ναυπηγηθούν) ή το επίπεδο έρευνας μιας συγκεκριμένης επιστήμης(ες).
 • Τα πλοία απαιτούν επίσης ορισμένα ποσά των πόρων που θα κατασκευαστούν, απαιτούν Οικονομικούς πόρους αλλά απαιτούν επίσης άλλον έναν πόρο να είναι διαθέσιμος – διαθέσιμο Πληθυσμό.
 • Στην περίπτωση της Φυλής των Νόξων, ορισμένα πλοία χρειάζονται άλλα πλοία για την κατασκευή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το απαιτούμενο πλοίο (α) μεταλλάσεται, σε αυτό που κατασκευάζεται,και χάνεται(ονται).
 • Αν ο παίκτης ακυρώνει μια διαδικασία κατασκευής πλοίων που βρίσκεται σε εξέλιξη,θα λάβει το 40% έως 60% των πόρων,για την εν λόγω διαδικασία, πίσω.

Μερικά πλοία έχουν δεξιότητες, που τους δίνουν ειδικές ικανότητες. Κάθε πλοίο έχει ένα όπλο,το οποίο αποτελεί έναν από τους τρεις τύπους: Laser,Ιόντων ή Plasma. Κάθε πλοίο διαθέτει πανοπλία, η οποία είναι ένας από τους τρεις τύπους: Ελαφριά , Μεσαία, Βαριά. Τα πλοία μπορούν να αναβαθμιστούν, ώστε να γίνουν καλύτερα.

Υπολογισμός χρόνου Κατασκευής

Ο χρόνος κατασκευής κάθε μονάδας υπολογίζεται ως εξής:

time_to_build = base_time_to_build*(1 - shipyard_level*5%)*(1 - terteths_facility_level*8%)

Όπου: base_time_to_build είναι ο χρόνος κατασκευής που εμφανίζεται στις σελίδες Πληροφορίες για κάθε μονάδα.

Είδη πλοίων

Υπάρχουν 13 τύποι πλοίων για κάθε Φυλή χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες:

Civilian ships

Confederation Terteths Noxis
Cargoship Cargobot Supplier
Megacargoship Big Cargobot Megasupplier
Colonyship Colonybot Settler
Recycler Tanker Recycle Drone
Spy probe Spybot Nox mind

War Ships

Confederation Terteths Noxis
Scout Rogue fighter Nox Darth
Cruiser Interceptor Nemesis
Guardian Shieldbot Absorber
Battlecruiser Space Armada Ghost
Destroyer Goliath Hornet
Bomber Bomberbot Sporethrower
Death Star Titan Queen Nox

Service ships

Confederation Terteths Noxis
Solar satellite Solar satellite Organic satellite

Civilian Ships

Τα civilian ships είναι αδύναμα πλοία και κάθε πλοίο εξυπηρετεί ένα διαφορετικό σκοπό σύμφωνα με τις ανάγκες του παίχτη.

 • Πλοία μεταφοράς (Cargoship/Cargobot/Supplier και Megacargoship/Big Cargobot/Megasupplier) είναι τα πλοία με μεγάλο φορτίο και μικρή χρήση πληθυσμού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μεταφορά πόρων μεταξύ των πλανητών σας.
 • Ο κύριος σκοπός του Colonyship/Colonybot/Settler είναι ο αποικισμός νέων πλανητών.
 • Το Recycler/Tanker/Recycle Drone είναι το μόνο πλοίο που μπορεί να συγκεντρώσει διαστημικά σκουπίδια μετά από μάχες, τα οποία διαστημικά σκουπίδια λέγονται παλιοσίδερα.
 • Το Spy probe/Spybot/Nox mind είναι ένα μικρό πλοίο με εκπληκτική ταχύτητα που μπορεί να σταλεί σε εχθρικούς πλανήτες.

War ships

Υπάρχουν επτά είδη πολεμικών πλοίων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό στάδιο του παιχνιδιού σύμφωνα με την ανάπτυξή σας.

 • Κάθε πλοίο έχει το δικό πρωταρχικό στόχο και μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εναντίον του.
 • Τα πολεμικά πλοία (όπως φανερώνει το όνομά τους) χρησιμοποιούνται κυρίως για να αλληλεπιδρούν με άλλους παίχτες πραγματοποιώντας Επίθεση εναντίον τους.
 • Μπορούν επίσης να μεταφέρουν κάποιους πόρους, αλλά το φορτίο τους είναι μικρό και δεν μπορεί να συγκριθούν με τα πλοία μεταφοράς.
 • Κάθε μαχητικό πλοίο έχει ειδικές δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στη μάχη. Οι πιο πολλές είναι μοναδικές και πολύ χρήσιμες.

Service ships

Υπάρχει ένα πλοίο υπηρεσίας στο παιχνίδι και είναι το για τη Συνομοσπονδία και τους Terteths και το Organic satellite για τους Noxis. Είναι ένα ανεμόπτερο που εξυπηρετεί μόνο για τη συλλογή Ηλιακής ενέργειας και την προώθησή της ώστε να την χρησιμοποιήσεις στον πλανήτη σου.

Επιστροφή στην Κορυφή