سفینه های خدماتی

سفینه های خدماتی

سفینه های خدماتی وظیفه جمع آوری انرژی از خورشید و تبدیل انها به انرژی را دارند. انرژی جمع شده برای هر سیاره بسته مکان سیاره نسبت به خورشید و سن خورشید دارد.

در جدول زیر میزان انرژی تولید شده را برای هر ماهواره هنگامیکه خورشید در حالت 100 درصد است می بینید

موقعیت انرژی موقعیت انرژی موقعیت انرژی موقعیت انرژی
X:X:1 45 X:X:7 45 X:X:13 55 X:X:19 45
X:X:2 45 X:X:8 65 X:X:14 45 X:X:20 55
X:X:3 55 X:X:9 65 X:X:15 45 X:X:21 55
X:X:4 55 X:X:10 45 X:X:16 65 X:X:22 55
X:X:5 55 X:X:11 45 X:X:17 65 X:X:23 45
X:X:6 45 X:X:12 55 X:X:18 45 X:X:24 45


سفینه های خدماتی انسانها

ماهواره خورشیدی

پیش نیازها

  • کارخانه سفینه سازی سطح 1

سفینه های خدماتی ترتس ها

ماهواره خورشیدی

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازی سطح 1

سفینه های خدماتی ناکس ها

ماهواره ارگانیک

پیش نیازها

  • کارخانه سفینه سازی سطح 1

بازگشت به بالا