کلونی سازی سیارات

کلونی سازی سیارات

هر بازیکن می تواند یک سیاره جدید را کلونی نماید. این کار بوسیله سفینه کلونی / ربات کلنی / مهاجر انجام میشود پروازهای کلونی سازی {لینک} به سمت مقیاس در همان جهان رفته و در موقعیت داده شده ای که سیاره نباشد یک سیاره ایجاد می نمایند.

تمام علوم تحقیق شده و ارتقا های کسب شده بین دو سیاره به اشتراک گذارده می شودو همچنین امتیازات اضافی که علم ها ایجاد می نمایند برای سیاره جدید اعمال می شوند حتی اگر ان سیاره یک آزمایشگاه / ساختمان آزایش ها / مغز متفکر نداشته باشد.

امکان کلونی نمودن یک سیاره به میزان امتیاز کل و تعداد سیاره های بازیکن وابسته می باشد. محدودیت بسته به موارد زیر افزایش می یابد: |سیاره|میزان امتیاز کل مورد نیاز|

|---|---| |سیاره دوم |500| |سیاره سوم|2,500| |سیاره چهارم|20,000| |سیاره پنجم|50,000| |سیاره ششم|100,000| |سیاره هفتم|200,000|

بازگشت به بالا